Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
01 12520240122164156ΠΑ
02 12420240122153318ΠΑ
03 13220240124171942ΠΑ
04 13320240125170521ΠΑ
05 13120240124170057ΠΑ
06 14520240131091819ΠΑ
07 14020240129161413ΠΑ
08 14220240130153722ΠΑ
09 14320240130175723ΠΑ
10 13620240128232054ΠΑ
11 13920240129155825ΠΑ

Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.