σπουδες

ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ψηφιακός Πολιτισμός

Ειδίκευση/Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» – «Digital Culture»

Η Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» – «Digital Culture» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, θετικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Eφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού και διασφαλίζει τη χάραξη και τη διαμόρφωση νέας ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό. Προωθεί τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στη χώρας μας αναδεικνύοντας νέους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησης των πολιτισμικών οργανισμών στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενσωματώνει μοντέρνα γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων είναι η μοντελοποίηση με 3Δ γραφικά, η εφαρμογή τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Worlds), οι κινητές επικοινωνίες, οι τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία σημάτων και πολυμέσων, με τελικό σκοπό τη βέλτιστη ψηφιακή διαχείριση, καταγραφή και επιμέλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και των πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού. Καθώς η χώρα μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα σε μια ήπειρο (Ευρώπη) που αποτελεί και η ίδια πολιτιστική υπερδύναμη, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ώθηση της σύγχρονης δημιουργίας.

Σε ποιους απευθύνεται η κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» του Π.Μ.Σ.

Στην κατεύθυνση του «Ψηφιακού Πολιτισμού» του Π.Μ.Σ. (M.Sc.) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, ενδεικτικά: Τμημάτων/Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολεοδόμων, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Μηχανικών, Καλών Τεχνών, Γεωπονικών Επιστημών, Φιλοσοφικής Σχολής, Παιδαγωγικών, Θεολογικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Νομικών Επιστημών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ιστορικών και Αρχαιολόγων, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης – Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2022. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 30 Οκτωβρίου 2022, ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο https://cs.unipi.gr/registration/dicul.php και να αποστείλλουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.facebook.com/dcsciot, https://cs.unipi.gr/dcsciot, Email: dcsciot@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80,
Πειραιάς 18534
5ος όροφος Γραφείο 503
Τηλ.: 210 – 4142105, 210 – 4142263
Φαξ: 210- 414 2264
https://cs.unipi.gr/dcsciot
Email: dcsciot@unipi.gr
https://www.facebook.com/dcsciot
https://www.facebook.com/digital.culture.unipi
https://www.facebook.com/smart.cities.unipi
https://www.facebook.com/iot.unipi
https://www.linkedin.com/in/digitalculture-smartcities-iot-48928b163
https://twitter.com/dcsciot

Μαθήματα κατεύθυνσης

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός

Το μάθημα αφορά την παρουσίαση των εφαρμογών της μικτής πραγματικότητας στον πολιτισμό. Θα αποτυπωθούν όλες τις διαβαθμίσεις πολύπλεξης ψηφιακής πληροφορίας στο συνεχή νοητή ευθεία που συνδέει τον πραγματικό με τον εικονικό/ψηφιακό κόσμο και αποτελεί συνδυασμό των ερευνητικών περιοχών της Επαυξημένης και Εικονικής πραγματικότητας, καθώς στην Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality – AR). Θα αναλυθούν εφαρμογές Εικονικού ή Επαυξημένου κόσμου για τον ηλεκτρονικό Πολιτισμό (VR, AR, 3D Εκτύπωση) καθώς και ζητήματα δημιουργίας (μέσω φωτογραμμετρίας) και επεξεργασίας (μέσω κατάλληλων λογισμικών) 3Δ γραφικών που αποτελούν δομικά στοιχεία της μικτής πραγματικότητας.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να:
● Αναγνωρίζουν βασικές αρχές τεχνολογίας 3Δ γραφικών και μικτής πραγματικότητας.
● Προσδιορίζουν τις βασικές παραμέτρους των τεχνικών της φωτογραμμετρίας.
● Γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες για την αποτύπωση μνημείων (μικρής κλίμακας) και κειμηλίων.
● Παράγουν ψηφιακά περιβάλλοντα με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα και των διαθέσιμων βιβλιοθηκών.
● Δημιουργούν απλά παιχνίδια σοβαρού σκοπού και εφαρμογές με έμφαση σε πολιτισμικό περιεχόμενο.
● Μεταδίδουν την αποκτηθείσα γνώση στα πλαίσια του μαθήματος με δημιουργικό τρόπο σε συναδέλφους τους με σκοπό την δημιουργία εφαρμογών πολιτισμικής πληροφορικής.

604, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142146

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών

Στο μάθημα θα αναλυθούν προχωρημένα ζητήματα τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού (web technologies). Το διδακτικό πλαίσιο θα αποσκοπεί να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα που διέπουν το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα τις εφαρμογές του (web), δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας, μετάδοσης πολυμεσικού περιεχομένου και υποστήριξης υπηρεσιών με πολιτιστικό πρόσημο. Έμφαση θα δοθεί στην διαχείριση ψηφιακών συλλογών ή/και ψηφιακών εκθέσεων με τεχνολογίες διαδικτύου (προβολή, προώθηση, σχεδίαση, hosting, ασφάλεια) και μεθοδολογίες data analytics και οντολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών και άρα των ίδιων των συλλογών (π.χ. culturomics).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει η παρουσίαση των σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων σε τέτοιο βάθος ώστε, οι χειριστές (χρήστες ή διαχειριστές) των ιστοσελίδων, να μπορούν να αναπτύσσουν και να οργανώνουν ψηφιακές συλλογές και να αξιοποιούν τα ψηφιακά δεδομένα των ερευνών τους.

Επιπροσθέτως, το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω ζητήματα:
–   World Wide Web, hypertext, hyperlink, Web Page, site, Uniform Resource Locator, URL), home page, browser – προγράμματα πλοήγησης – επισκόπησης, πλοήγηση στο Διαδίκτυο (surfing), Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων (Hyper Text Transfer Protocol, http).
–   Κατασκευαστικές αρχές τεχνολογιών διαδικτύου και μορφότυπα κατασκευών (Custom html – Cascading Style Sheets / CSS, JAVASCRIPT, Hypertext Preprocessor / PHP-) Tι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS). Παρουσίαση των Ιστολογίων (Blog) και των Web Builder.
–   Παρουσίαση και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων πολυμεσικών εφαρμογών στον σχεδιασμό και την οργάνωση δικτυακών τόπων. Ανάδειξη μέσω των ψηφιακών εργαλείων πολιτισμικού υλικού και παρουσίαση των δεδομένων με στόχο των εμπλουτισμό των αναφορών και την επικοινωνία. Γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης δικτυακών τόπων και διαδικτυακών δραστηριοτήτων με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να υλοποιούν διαδικτυακές κατασκευές και δραστηριότητες ψηφιακών συλλογών επιλογής τους στις οποίες θα μπορούν να:
1. αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενσωματωνούν σε δικτυακό τόπο αναφοράς,
2. κατασκευάζουν δικτυακές ενότητες σε διαδικτυακές μορφές επιλογής τους (Custom html – CMS – Blog – Web Builder) με στόχο την παρουσίαση πολιτισμικού υλικού,
3. οργανώνουν μέσω των ψηφιακών εργαλείων νέες μορφές συνεργατικότητας εντός και εκτός δικτυακού τόπου αναφοράς,
4. χειρίζονται κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία με στόχο τον εμπλουτισμό ψηφιακών συλλογών και την παρουσίαση πολιτιστικών αγαθών,
5. παρουσιάζουν ευρήματα έρευνας και να τα επικοινωνούν διαδικτυακά,
6. εφαρμόζουν δομές ψηφιακής αφήγησης (Digital Storytelling) σε μια διαδικτυακή κατασκευή τους, και τέλος,
7. λειτουργούν ως χρήστες και ως διαχειριστές των ψηφιακών εργαλείων τα οποία προτάθηκαν στο μάθημα.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Διάλλα Άντα

Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Ραζής Γεράσιμος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Κοτσιφάκος Δημήτριος

Διδάσκων
302/ΚΕΚΤ
+30 210 4142137

Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές

Το μάθημα αφορά κυρίως σε εφαρμογές ανάλυσης σήματος (οπτικού και ακουστικού) για εφαρμογές στον πολιτισμό. Στο μάθημα αναλύονται αρχές επεξεργασίας σημάτων (εικόνας, βίντεο, ήχου) για την εξαγωγή και επεξεργασία κατάλληλων χαρακτηριστικών (image, video and audio feature extraction) με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο του Πολιτισμού καθώς και την κατάλληλη διαχείριση της πληθώρας των πολιτισμικών (μετα)δεδομένων που παράγονται. Επίσης, θα ασχοληθεί με θέματα υπηρεσιών για πολιτισμικές εφαρμογές.

Με το πέρας των δύο διαλέξεων ο φοιτητής/φοιτήτρια, θα μπορεί:
–   Να γνωρίζει τι είναι ήχος, ποιες οι βασικές κατηγορίες ήχων και ποιες οι δημοφιλέστερες εφαρμογές και εργαλεία.
–   Να κατανοεί τί είναι ψηφιοποίηση σήματος ήχου και ποια τα στάδιά της (δειγματοληψία και κβάντιση).
–   Να κατανοεί τις βασικές αρχές παραγωγής και αντίληψης ήχων και να αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις ψυχοακουστικής.
–   Να γνωρίζει ποιοι είναι οι βασικοί μετασχηματισμοί σημάτων και πώς εφαρμόζονται στην περίπτωση του ήχου, με έμφαση στον μετασχηματισμό DFT και τις προκύπτουσες φασματικές μετρήσεις.
–   Να κατανοεί τα βασικά περί συμπίεσης, αποθήκευσης και μετάδοσης ήχου.
–   Να μπορεί να υλοποιεί βασικές συναρτήσεις στο Matlab για τη διαχείριση σημάτων ήχου, εφαρμόζοντας τις ανωτέρω γνώσεις.

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

Μιχάλας Άγγελος

Κοτσώνης Ιωάννης

Διδάσκων, Συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, sound artist και αυτοσχεδιαστής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Κακουλίδου Αλίκη

Διδάσκoυσα, Γραφίστας
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις

Το μοντέλο των μελλοντικών ψηφιακών πόλεων στοχεύει στο να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, επιτρέποντας την βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη της τοπικής περιοχής αξιοποιώντας την τεχνολογία. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι μιας πόλης και η πολιτιστική τους κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρόν και το μέλλον της πόλης, οποιαδήποτε προσπάθεια για την αλλαγή της ποιότητας ζωής θα πρέπει να εξετάσει τις πολιτιστικές ανάγκες μαζί με τις οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες των κατοίκων της.

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, πολεοδομικής σύνθεσης και φυσιογνωμίας της πόλης. Επίσης, πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται μορφών και εκφάνσεων σύγχρονου πολιτισμού και νέων τάσεων της πολιτισμικής βιομηχανίας όπως: μεθοδολογία και εμπειρία θεάματος/αφήγησης με πολλαπλά μέσα (transmedia storytelling, cross-media circulation, multi-platform distribution), παραγωγή περιεχομένου από το χρήστη (user generated content), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networking).

Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα παρακάτω: Εννοιολογική προσέγγιση πολιτιστικών διαδρομών, Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, προβολή και προώθηση πολιτιστικών διαδρομών, ψηφιακά μέσα προβολής, Μονοπάτια, Ευρωπαϊκά Μονοπάτια Μεγάλων Αποστάσεων, Ψηφιακά μονοπάτια, Δημιουργία Ψηφιακών Πολιτιστικών Διαδρομών, Μελέτες Περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες των πολιτιστικών διαδρομών.
2.   Κατανοήσουν τις τεχνικές προβολής και προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών.
3.   Αναλύουν και να προτείνουν τεχνικές σχεδιασμού ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών.

Στεφάνου Ιωσήφ

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονας πολεοδόμος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σύρου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καταπότη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Βασιλαρά Αρχοντούλα

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Χατζηγρηγορίου Παύλος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Οικονόμου Αγησίλαος

Διδάσκων 104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Λινάκη Ελένη

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδίως του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, της προστασίας του καταναλωτή, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία, της ρύθμισης δικαιωμάτων επί των δεδομένων γενικότερα (ιδίως η περίπτωση των Big data) αλλά και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (information security/ cybercime issues). Στο μάθημα εξετάζονται όλα τα ανωτέρω και επιπλέον ενδεικτικά οι νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), της μηχανικής εκμάθησης (machine learning), της τεχνολογίας της «αλυσίδας των μπλοκ» (blockchain technology) και των έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).

Σκοπός του μαθήματος είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των νομικών ζητημάτων που άπτονται της ραγδαίας ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδίως της νέας πραγματικότητας του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet Of Things).

Με την ολοκλήρωση του οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση:
● Να αναγνωρίζουν τις πιθανές περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων τρίτων κατά την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων και των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών
● Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης του νομικού οπλοστασίου για την υλοποίηση των σχετικών εφαρμογών
● Να διαπραγματεύονται τη θέση τους και τις ευθύνες τους στο πλαίσιο σχετικών δράσεων
● Να έχουν άποψη κα θέση για τις αντίστοιχες επιχειρησιακές στρατηγικές ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων

Βαγενά Ευαγγελία

Διδάσκουσα, IT & IP Law Expert and lecturer, CIPP/E, vice president of HADPP
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μνημείων με Προηγμένα Συστήματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται ζητήματα που υλοποιούν με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο ζητήματα καταγραφής, διάσωσης, τεκμηρίωσης και προβολής μνημείων πολιτισμού. Το τεχνολογικό κομμάτι πλαισιώνεται με προηγμένες τεχνολογίες για την υποβοήθηση των ανωτέρω, όπως: Τεχνολογίες αποτύπωσης 3Δ μοντέλων και νεφών σημείων μέσω επίγειων και εναέριων σαρωτών (terrestrial and aerial scanning/drones), βασικές αρχές σχεδιασμού 3Δ αποτύπωσης μνημείων, σύνθεση 3Δ μοντέλων και νεφών σημείων, καθώς και βασικές αρχές σχεδίασης με λογισμικό.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να:
● Αναγνωρίζουν βασικές αρχές αποτύπωσης και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς με προηγμένα μέσα.
● Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.
● Γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες για την αποτύπωση μνημείων μεγάλης κλίμακας.
● Προετοιμάζουν τα απαραίτητα βήματα για αποτύπωση μνημείων μεγάλης κλίμακας μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (terrestrial scanners, UAV/drones, portable scanners).
● Διαχειρίζονται πολλαπλά δεδομένα νεφών σημείων (point cloud registration).
● Παράγουν 3Δ μοντέλα σε ψηφιακά περιβάλλοντα με τη χρήση λογισμικού και λοιπών διαθέσιμων βιβλιοθηκών.
● Μεταδίδουν την αποκτηθείσα γνώση στα πλαίσια του μαθήματος με δημιουργικό τρόπο σε συναδέλφους τους με σκοπό την δημιουργία εφαρμογών πολιτισμικής πληροφορικής.

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142314

Διαδικτύο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν εφαρμογές κινητών μέσων στην υπηρεσία του πολιτισμού και κατ’ επέκταση σε εφαρμογές που εν δυνάμει μπορούν να ενισχύσουν και παράπλευρες δράσεις όπως ο «τουρισμός εμπειρίας», που αφορά δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητές συσκευές για την υποστήριξη μορφών τουρισμού. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες εφαρμογές όπως: 1) Οδηγοί αρχαιολογικών χώρων 2) Προβολή μνημείων ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας, 3) Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, σχεδίαση διαδρομών σε ψηφιακούς χάρτες κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Κατανοήσουν τις βασικές αρχές του User Experience (UX), την σχέση του με την Διεπαφή Χρήστη (UI), και τον ρόλο αυτών στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων.
2.   Μάθουν την σημασία της αξιολόγησης της χρηστικότητας ενός συστήματος, και να μπορούν εφαρμόσουν την μέθοδο ευρηματικής (heuristics) με στόχο την αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

540, κεντρικό κτίριο

Σκόνδρας Εμμανουήλ

208/ΚΕΚΤ
+30 210 4142458,
+30 210 4142127

Μιχάλας Άγγελος

Στεφάνου Βασιλεία

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Διαχείριση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Οργανισμών

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στη διοίκηση και χρηματοοικονομική διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες εκείνες που, αφενός, εξασφαλίζουν αποτελεσματική διοίκηση και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και, αφετέρου, βοηθούν τον πολιτιστικό οργανισμό να επιτυγχάνει τους στόχους του. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν όχι μόνο κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, μουσεία και οργανώσεις τέχνης και ιδρύματα.

Το μάθημα παρέχει τις βασικές έννοιες, τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις και τα βασικά εργαλεία για διοικητικά στελέχη πολιτιστικών οργανισμών και νέους πτυχιούχους χωρίς αναγκαία προϋπηρεσία ή προηγούμενη εμπειρία σε χρηματοοικονομική ή διοίκηση επιχειρήσεων. Θα εξοπλίσει τους φοιτητές με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, μεθοδολογίες και ιδέες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και την ανάλυση των δύο βασικών αποφάσεων της χρηματοοικονομικής διοίκησης: τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
● Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις χρηματοδότησης.
● Να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τους βασικούς στόχους, τις έννοιες, τους ενδιαφερόμενους, τα προβλήματα, τις αποφάσεις, τις μεταβλητές, τις απομιμήσεις και τα εργαλεία που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση ενός πολιτιστικού οργανισμού.
● Να προετοιμάσουν προϋπολογισμούς και να αξιολογήσουν επενδυτικά έργα.
● Να προσδιορίζουν και να συγκρίνουν τις εναλλακτικές πηγές και διαδικασίες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για χρηματοδότηση πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
● Να προετοιμάσουν προτάσεις για επιχορηγήσεις.

Ψυχογυιός Δημήτριος

319/Δεληγιώργη 107
+30 210 4142399

Ανδρουλιδάκη Αμαλία

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, ΥΠΠΟΑ
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Πάνος Παντελής

Διδάσκων, Γενικός Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ)
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καραμητσάνης Βασίλειος

Διδάσκων, Πρόεδρος του Animasyros και της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Βάσση Αυγή

104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων

Το μάθημα στοχεύει στη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων εμπειρογνωμόνων που μπορούν να σχεδιάσουν καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των πόλεων του μέλλοντος. Θα διερευνήσουμε τις τεχνολογικές τάσεις και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινοτήτων μας και θα εμβαθύνουμε στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ξανασκεφτούμε το μέλλον μιας πόλης.

Επιπρόσθετες έννοιες που πραγματεύεται το μάθημα είναι: Βασικές Αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών, Επιλογή χωρικών μοντέλων Δεδομένων (vector / raster ανάλογα με τη φύση της μελέτης), βασικές έννοιες και χαρτογραφικές τεχνικές, βασικές αρχές συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, έννοιες και τεχνικές χωρικής ανάλυσης, χαρτογραφική απεικόνιση χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση να εργαστούν πάνω στις νέες αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού και τεχνολογίες ψηφιακής ανάδρασης, οι οποίες θα επιτρέπουν τη δημιουργία κατανεμημένων και δυναμικών αστικών συστημάτων, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση πόρων. Να γνωρίσουν ότι το “έξυπνο” δεν δείχνει απαραίτητα την αυτοματοποιημένη, τεχνητή νοημοσύνη αυτών των διαφορετικών συστημάτων, αλλά αναφέρεται και τρόπο με τον οποίο σχεδιαστές, καλλιτέχνες, θεωρητικοί, μηχανικοί και αξιωματούχοι της πόλης προσεγγίζουν το αστικό περιβάλλον. Να κατανοήσουν ότι το να είσαι “έξυπνος” για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σημαίνει κατανόηση της οικονομίας, της πυκνότητας, των δικτύων, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
2.   Αναλύουν διαφορετικά χωρικά επίπεδα και κλίμακες και να επιλέγουν κατάλληλο χωρικό μοντέλο δεδομένων.
3.   Αναλύουν δημογραφικά και εν γένει στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο χώρας/περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας και να τα απεικονίζουν χαρτογραφικά.
4.   Αναλύουν δεδομένα σε αστικό/πολεοδομικό επίπεδο και να τα απεικονίζουν χαρτογραφικά.
5.   Να θέτουν χωρικά ερωτήματα και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους.

Στεφάνου Ιωσήφ

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονας πολεοδόμος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σύρου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Τσίγκας Επαμεινώνδας

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Βασιλαρά Αρχοντούλα

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Προηγμένα Μέσα και Εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά και το Σύγχρονο Πολιτισμό

Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που άπτονται μορφές και εκφάνσεις σύγχρονου πολιτισμού και νέων τάσεων της πολιτισμικής βιομηχανίας όπως: Μεθοδολογία και εμπειρία θεάματος/αφήγησης με πολλαπλά μέσα (transmedia storytelling, cross-media circulation, multi-platform distribution), σύγχρονες ψηφιακές Τέχνες, παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games), παραγωγή περιεχομένου από το χρήστη (user generated content), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networking), second life.

Σαμπατακάκη Μαρία

104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Τσιφτσιάν Βασιλική

104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Ράππας Παναγιώτης

Διδάσκων, Σκηνοθέτης, Animator, Illustrator
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Κοτσώνης Ιωάννης

Διδάσκων, Συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, sound artist και αυτοσχεδιαστής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Κακουλίδου Αλίκη

Διδάσκoυσα, Γραφίστας
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή