σπουδες

ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Έξυπνες Πόλεις Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» – «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»

Η Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να εργαστούν στο νέο ψηφιακό αστικό τοπίο, καθώς και να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «Έξυπνες Πόλεις», που συνδέονται με το σύγχρονο οικοσύστημα, υποδομές, λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως οι έξυπνες μεταφορές, επικοινωνίες, έξυπνα σπίτια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, smart grids, έξυπνη πολιτιστική κληρονομιά, έξυπνη υγεία, έξυπνη γεωργία, έξυπνη ψηφιακή υποδομή, έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Στοχεύει επίσης στην παροχή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση πολύπλοκων αστικών ζητημάτων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης μιας ασφαλούς και βιώσιμης πόλης, στον σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργικών και αποτελεσματικών μεθόδων εξοικονόμησης πόρων, καθώς και στην έξυπνη διαχείριση καταστροφών.

Σε ποιους απευθύνεται η κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» – «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»

Στην κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» – «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδίκευση: Τμημάτων/Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολεοδόμων, Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Παιδαγωγικών, Γεωπονικών Επιστημών, Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Μηχανικών Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών – Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Ψηφιακών Μέσων, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης – Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φιλοσοφικής Σχολής, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Bιβλιοθη,κονομίας και Μουσειολογίας, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων), καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies»)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2022. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 30 Οκτωβρίου 2022 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.facebook.com/dcsciothttps://cs.unipi.gr/dcsciot, Email: dcsciot@unipi.gr
Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://cs.unipi.gr/dcsciot, Email: dcsciot@unipi.gr
https://www.facebook.com/dcsciot,
https://www.facebook.com/smart.cities.unipi

Μαθήματα κατεύθυνσης

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων όπως των υπολογιστικών νεφών, των δικτύων παροχής περιεχομένου και των σχηματικών δικτύων. Θα μελετηθούν έννοιες σχετικές µε το υλικό και το λογισμικό πάνω στα οποία οικοδομείται ένα σύγχρονο κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα. Έμφαση δίνεται στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του συστήματος καθώς και στην διαχείριση διεργασιών, την ονοματολογία οντοτήτων και την ασφάλεια. Θα μελετηθούν σε βάθος οι αρχιτεκτονικές των υπολογιστικών νεφών καθώς και τα αναδυόμενα μοντέλα που επεκτείνουν τις δυνατότητές τους (Network Function Virtualization – NFV, Software Defined Networking – SDN, Edge Cloud και Fog/Edge Computing). Επιπλέον θα μελετηθούν οι τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές των δικτύων παροχής περιεχομένου καθώς και των οχηματικών δικτύων. Θα αναλυθούν αντίστοιχα μοντέλα σύνθεσης, η ετερογένεια, η κλιμάκωση, οι τεχνικές απεικόνισης δυναμικών ροών εργασίας, η διασφάλιση ποιότητας, οι κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων, καθώς και τεχνικές ανοχής σε σφάλματα.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Μιχάλας Άγγελος

Παπαπαναγιώτου Σταύρος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σκόνδρας Εμμανουήλ

208/ΚΕΚΤ
+30 210 4142458,
+30 210 4142127

Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική

• Bασικές μέθοδοι ομαδοποίησης, κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης, Συστήματα συμπερασμού και προτάσεων, Μείωση διάστασης σε δεδομένα μεγάλου όγκου (Ανάλυση Πρωτευουσών Συνιστωσών, Τυχαίες Προβολές, Παράλληλες μέθοδοι), Εφαρμογές από δεδομένα μεγάλης κλίμακας σε διάφορες περιοχές της καθημερινότητας (Παγκόσμιος Ιστός, Social Media, Ιατρική, Smart Cities), Οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, Πρότυπα Μηχαναγνώσιμων Δεδομένων, Ανάλυση Ανοικτών και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, Εργαλεία και Πλατφόρμες Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας.

• Πίνακες, πράξεις με πίνακες, ορίζουσες, ανάστροφος και αντίστροφος ενός πίνακα. Γραμμικές εξισώσεις, μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων, απαλοιφή Gauss, κανόνας του Cramer. χαρακτηριστικά μεγέθη, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. θεωρια πιθανοτητων, τυχαιες κατανομές βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές.

• Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός. Μέτρα ομοιότητας, απόστασης. Γραμμική και λογιστική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Matlab, Προγραμματισμός στη mat lab. Εισαγωγή στην R.

• Γραμμική-πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, αντίστροφη κανονική παλινδρόμηση (Probit regression), ανάλυση διακύμανσης (ANOVA-MANOVA). Διερευνητική ανάλυση παραγόντων. Το περιβάλλον της γλώσσας R, Συντακτικό, Βασικές Δομές και Συναρτήσεις, εφαρμογές στην γραμμική παλινδρόμηση και στην Λογιστική παλινδρόμηση, με R.

• Βασικά είδη κατηγοριοποίησης. Στατιστική ταξινόμηση. Ανάλυση συνάρτησης διάκρισης (Discriminant function analysis). Κριτήρια αξιόλογησης μεθόδων κατηγοριοποίησης. Εξόρυξη από βάση δεδομένων και προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης.εφαρμογές συσταδοπόίησης και νευρωνικών με matlab και R.

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Φιλιππάκης Μιχαήλ

504/ΚΕΚΤ
+30 210 4142566

Ραζής Γεράσιμος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

M2M Επικοινωνίες

Το μάθημα πραγματεύεται τις κύριες προκλήσεις, τις λύσεις και τις εφαρμογές των επικοινωνιών Μηχανής προς Μηχανή (Machine to Machine – M2M). Ως αναδυόμενο παράδειγμα δικτύωσης, οι επικοινωνίες M2M καλύπτουν όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας που δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις μηχανές, και οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να επιτελούν καθήκοντα αυτοματισμού με την ευρύτερη έννοια. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται νέοι τομείς εφαρμογών, καθώς και νέες προκλήσεις, ειδικά στις περιοχές των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Πολλά ζητήματα έχουν εξεταστεί από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια και έχουν ξεκινήσει νέες δραστηριότητες προτυποποίησης. Το μάθημα ασχολείται με τις νέες αυτές ιδέες και τεχνολογίες, και τις συσχετίζει με νέους αναδυόμενους τομείς εφαρμογών στις επιστημονικές περιοχές των Έξυπνων Πόλεων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ενδεικτικά, το μάθημα πραγματεύεται παραδοσιακά συστήματα αυτοματισμού, τη φιλοσοφία του συνδεδεμένου κόσμου (connected world), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα έξυπνα δίκτυα, τα δίκτυα μεταξύ οχημάτων, καθώς και σενάρια εφαρμογών.

Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει οδηγούς, επιχειρηματικές τάσεις, διασύνδεση μεταξύ του τομέα των M2M επικοινωνιών με τους τομείς της Μηχανικής Μάθησης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης, προσπάθειες προτυποποίησης των M2M επικοινωνιών, οικοσυστήματα και εφαρμογές M2M, τεχνολογίες υποδομών δικτύου για M2M επικοινωνίες, εφαρμογές για Έξυπνες Πόλεις και άλλα βασικά θέματα.

Επιπροσθέτως, στα αντικείμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται: Βασικές Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας, Φυσική Μοντελοποίηση Ασύρματων Καναλιών, Ασύρματη Μετάδοση, Πολλαπλή Πρόσβαση και Χωρητικότητα Καναλιών. Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (NGN) και Εφαρμογές, Αρχιτεκτονικές NGN, κύρια χαρακτηριστικά και πλατφόρμες. Δορυφορικές Επικοινωνίες, πλατφόρμες DVB-T και DVB-S 2+, ανάλυση και σχεδίαση δορυφορικών ζεύξεων. Δίκτυα πολλαπλών βημάτων. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSNs), Έλεγχος Ισχύος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κατανομή Πόρων, Δρομολόγηση. Βασικές έννοιες. Αναγκαιότητα. Παροχή υπηρεσιών. Παραδείγματα εφαρμογών. Τεχνολογίες επικοινωνίας πληροφοριών. Ενσύρματη μετάδοση. Ασύρματη μετάδοση. Περιγραφή διαδεδομένων μοντέλων αναφοράς Π.χ. Lora, SigFox, LTE-M, κτλ. Πρωτόκολλα Μεταφοράς Δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες των ασύρματων δικτύων. Εισάγουν διάφορα ασύρματα συστήματα και πρότυπα και τις βασικές περιπτώσεις της λειτουργίας τους.
2.   Αναλύσουν θεωρίες κυκλοφορίας, και μοντέλα κινητής ραδιο-διάδοσης ραδιόφωνο, κωδικοποίησης καναλιού, και θέματα κυψελωτών επικοινωνιών.
3.   Μάθει να μοντελοποιεί θέματα διάδοσης ραδιοσήματος και να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους στην απόδοση του συστήματος επικοινωνιών.
4.   Κατανοήσει τις τεχνικές κατανομής του ραδιοφάσματος σε συστήματα πολλαπλών χρηστών και τις επιπτώσεις τους στην χωρητικότητα των δικτύων.
5.   Συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης σε συστήματα κινητών επικοινωνιών, καθώς σε ασύρματα δίκτυα.
6.   Κατηγοριοποιήσει πρωτόκολλα δικτύου, ad hoc και δίκτυα αισθητήρων, ασύρματων ΜΑΝs, τοπικά δικτύων και τα PANs.
7.   Μάθει να προσομοιώνει ασύρματα δίκτυα και να αναλύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.
8.   Αναλύει και να προτείνει ευρείες λύσεις για μια σειρά σεναρίων κινητών επικοινωνιών.

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142314

Βέργαδος Δημήτριος Ι

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Μυριδάκης Νικόλαος

104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις

Το μοντέλο των μελλοντικών ψηφιακών πόλεων στοχεύει στο να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, επιτρέποντας την βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη της τοπικής περιοχής αξιοποιώντας την τεχνολογία. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι μιας πόλης και η πολιτιστική τους κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρόν και το μέλλον της πόλης, οποιαδήποτε προσπάθεια για την αλλαγή της ποιότητας ζωής θα πρέπει να εξετάσει τις πολιτιστικές ανάγκες μαζί με τις οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες των κατοίκων της.

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, πολεοδομικής σύνθεσης και φυσιογνωμίας της πόλης. Επίσης, πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται μορφών και εκφάνσεων σύγχρονου πολιτισμού και νέων τάσεων της πολιτισμικής βιομηχανίας όπως: μεθοδολογία και εμπειρία θεάματος/αφήγησης με πολλαπλά μέσα (transmedia storytelling, cross-media circulation, multi-platform distribution), παραγωγή περιεχομένου από το χρήστη (user generated content), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networking).

Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα παρακάτω: Εννοιολογική προσέγγιση πολιτιστικών διαδρομών, Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, προβολή και προώθηση πολιτιστικών διαδρομών, ψηφιακά μέσα προβολής, Μονοπάτια, Ευρωπαϊκά Μονοπάτια Μεγάλων Αποστάσεων, Ψηφιακά μονοπάτια, Δημιουργία Ψηφιακών Πολιτιστικών Διαδρομών, Μελέτες Περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες των πολιτιστικών διαδρομών.
2.   Κατανοήσουν τις τεχνικές προβολής και προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών.
3.   Αναλύουν και να προτείνουν τεχνικές σχεδιασμού ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών.

Στεφάνου Ιωσήφ

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονας πολεοδόμος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σύρου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καταπότη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Βασιλαρά Αρχοντούλα

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Χατζηγρηγορίου Παύλος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Οικονόμου Αγησίλαος

Διδάσκων 104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Λινάκη Ελένη

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδίως του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, της προστασίας του καταναλωτή, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία, της ρύθμισης δικαιωμάτων επί των δεδομένων γενικότερα (ιδίως η περίπτωση των Big data) αλλά και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (information security/ cybercime issues). Στο μάθημα εξετάζονται όλα τα ανωτέρω και επιπλέον ενδεικτικά οι νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), της μηχανικής εκμάθησης (machine learning), της τεχνολογίας της «αλυσίδας των μπλοκ» (blockchain technology) και των έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).

Σκοπός του μαθήματος είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των νομικών ζητημάτων που άπτονται της ραγδαίας ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδίως της νέας πραγματικότητας του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet Of Things).

Με την ολοκλήρωση του οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση:
● Να αναγνωρίζουν τις πιθανές περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων τρίτων κατά την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων και των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών
● Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης του νομικού οπλοστασίου για την υλοποίηση των σχετικών εφαρμογών
● Να διαπραγματεύονται τη θέση τους και τις ευθύνες τους στο πλαίσιο σχετικών δράσεων
● Να έχουν άποψη κα θέση για τις αντίστοιχες επιχειρησιακές στρατηγικές ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων

Βαγενά Ευαγγελία

Διδάσκουσα, IT & IP Law Expert and lecturer, CIPP/E, vice president of HADPP
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων

Περιγραφή Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση του νέου τρόπου αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης των «Έξυπνων Πόλεων» με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι συμπράξεις είναι μεταξύ βιομηχανίας – επιχειρήσεων, τοπικών αρχών και κοινωνίας και επικεντρώνουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις βιώσιμες γειτονιές, το βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, τις τεχνολογίες για υποδομές ενέργειας, μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνίας. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, με τη συνδρομή νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτόν, έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στον αστικό ιστό και τη μείωση της ανεργίας, καθώς και την ανάπτυξη μια νέας ψηφιακής οικονομίας και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και σύμπραξης με τον Ιδιωτικό Τομέα. Η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων συμβάλουν στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, «ελέγχοντας» με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο την επιχείρηση. Μέσω εφαρμογών που εντάσσονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον πολίτη, τον πελάτη, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της πληροφορίας.

Επίσης, το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη καινοτομία, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Παρέχει εννοιολογικές και εμπειρικές βάσεις για τους φοιτητές να προσεγγίσουν την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στις διασυνδέσεις τους με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πρακτικές και τα βασικά ζητήματα γύρω από τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας και με τη χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βαθιά γνώση της φύσης των καινοτομιών (έξυπνων τεχνολογιών) στα συστήματα αστικών υποδομών. Θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τις πλέον σύγχρονες στρατηγικές που είναι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λύσεις “έξυπνης υποδομής” σε πόλεις, ενώ παράλληλα θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη μετάβαση από παλαιότερες υποδομές σε έξυπνα συστήματα, να διαχειρίζονται τη φάση μετάβασης από τα συστήματα υποδομής παλαιού τύπου σε έξυπνες πόλεις, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
● Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις χρηματοδότησης.
● Να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τους βασικούς στόχους, τις έννοιες, τους ενδιαφερόμενους, τα προβλήματα, τις αποφάσεις, τις μεταβλητές, τις απομιμήσεις και τα εργαλεία που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση ενός πολιτιστικού οργανισμού.
● Να προετοιμάσουν προϋπολογισμούς και να αξιολογήσουν επενδυτικά έργα.
● Να προσδιορίζουν και να συγκρίνουν τις εναλλακτικές πηγές και διαδικασίες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για χρηματοδότηση πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
● Να προετοιμάσουν προτάσεις για επιχορηγήσεις.

303, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142476

Παπαπαναγιώτου Σταύρος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Ψυχογυιός Δημήτριος

319/Δεληγιώργη 107
+30 210 4142399

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Αλγοριθμικά Θέματα Aστικών Mεταφορών

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η μοντελοποίηση και η παρουσίαση αλγοριθμικών τεχνικών για υπολογιστικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των αστικών μεταφορών. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τεχνικές βελτιστοποίησης και αλγόριθμοι για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των μεταφορών αγαθών και ατόμων καθώς και της επαγόμενης κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα: Πρόβλεψη κίνησης, Τιμολόγηση υπηρεσιών, Πολυτροπικές (Multi-modal) μεταφορές, Μοντελοποίηση συμφόρησης και τεχνικές μείωσης, Σχεδιασμός γραμμών για μαζικά μέσα μεταφοράς και σχεδιασμός δρομολογίων (timetabling), Μοντέλα Συμπεριφοράς Χρηστών, Σχεδιασμός υποδομών, Δρομολόγηση σε δίκτυα δρόμων, Διαχείριση καθυστέρησης και έκτακτων συμβάντων, Δρομολόγηση στόλου οχημάτων και θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, Κεντρική διαχείριση κυκλοφορίας, Ελεκτρο-κίνηση και πράσινες μεταφορές, Συστήματα διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing, car pooling, ride sharing), Σχεδίαση τουριστικών διαδρομών, Παιγνιοθεωρητικές τεχνικές απόδοσης κινήτρων σε χρήστες, Ευφυείς λύσεις στάθμευσης, Η Κινητικότητα ως Υπηρεσία (Mobility as a Service) και χρήση ενός εισιτηρίου για όλες τις αστικές μετακινήσεις.

Πάντζιου Γραμματή

Καθηγήτρια

301, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142124

Ενεργειακή Διαχείριση, Έξυπνα Δίκτυα και Έξυπνη Γεωργία

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθούν νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε ένα «έξυπνο κτήριο» (smart building) καθώς και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας συνολικά, καθώς και των επιμέρους καταναλώσεων. Θα δοθεί έμφαση σε τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), οι αισθητήρες και ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-εντοπισμού, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data). Οι διαλέξεις του μαθήματος θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Τεχνολογίες που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο φορτίων με τη χρήση έξυπνων φορτίων (controllable loads), καινοτόμοι αλγόριθμοι αυτόματης διαχείρισης των φορτίων με τη βοήθεια αισθητήρων και ενεργοποιητών (θέρμανσης/υγρασίας/κίνησης/παρουσίας/θέσης παραθύρων), συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems – DSS) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης, συστήματα δυναμικής προσαρμογής του φορτίου σε πραγματικό χρόνο με βάση τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους κατανάλωσης καθιστώντας δυνατή την ένταξή τους σε ενεργειακές κοινότητες.

Επίσης, στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Εισαγωγή στο Ευφυές Ηλεκτρικό Δίκτυο (αρχιτεκτονική, σκοπιμότητα, εναλλακτικές τεχνολογίες υλοποίησης), Μοντέλο Ανάλυσης Ευφυούς Ηλεκτρικού Δικτύου κατά ΙTU, Ιδιοκτησιακά/κανονιστικά θέματα Ευφυούς Ηλεκτρικού Δικτύου, Έξυπνοι μετρητές και Big Data, Οικονομική αποτίμηση οφελών Ευφυούς Ηλεκτρικού Δικτύου, Θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής διαχείρισης με έμφαση κτιριακές υποδομές, Εισαγωγή στο ISO 50001, Ενεργειακό αποτύπωμα κτιρίου, Ενεργειακή διαχείριση πληροφοριακών υποδομών, Χρήση Drone στις αγροτικές δραστηριότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική δομή του ευφυούς ηλεκτρικού δικτύου και τις εναλλακτικές τεχνολογίες υλοποίησης του.
2.   Να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα κάθε τεχνολογίας ευφυούς ηλεκτρικού δικτύου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής υλοποίησης.
3.   Να αποκτήσουν εξοικείωση με τους έξυπνους μετρητές και τις παραγόμενες ανάγκες για υποδομές big data και cloud.
4.   Να μάθουν τις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου ενεργειακής διαχείρισης υποδομών με έμφαση κτιριακές υποδομές (γραφεία, παραγωγή, συναθροίσεις).
5.   Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και της τακτικής διενέργειας ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με τον νόμο.
6.   Να κατανοήσουν τις βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση και τον τρόπο προσδιορισμού του ενεργειακού αποτυπώματος.
7.   Να κατανοήσουν την ενεργειακή διαχείριση πληροφοριακών υποδομών με έμφαση τα data center.
8.   Να εξοικειωθούν με τεχνολογίες ΣμηΕΑ (Συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών) για έξυπνες γεωργικές δραστηριότητες.

Μιχάλας Άγγελος

Σκόνδρας Εμμανουήλ

208/ΚΕΚΤ
+30 210 4142458,
+30 210 4142127

Λιβιεράτος Σπυρίδων

Καθηγητής
slss@unipi.gr

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Τυροβολάς Δημήτριος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων

Το μάθημα στοχεύει στη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων εμπειρογνωμόνων που μπορούν να σχεδιάσουν καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των πόλεων του μέλλοντος. Θα διερευνήσουμε τις τεχνολογικές τάσεις και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινοτήτων μας και θα εμβαθύνουμε στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ξανασκεφτούμε το μέλλον μιας πόλης.

Επιπρόσθετες έννοιες που πραγματεύεται το μάθημα είναι: Βασικές Αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών, Επιλογή χωρικών μοντέλων Δεδομένων (vector / raster ανάλογα με τη φύση της μελέτης), βασικές έννοιες και χαρτογραφικές τεχνικές, βασικές αρχές συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, έννοιες και τεχνικές χωρικής ανάλυσης, χαρτογραφική απεικόνιση χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση να εργαστούν πάνω στις νέες αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού και τεχνολογίες ψηφιακής ανάδρασης, οι οποίες θα επιτρέπουν τη δημιουργία κατανεμημένων και δυναμικών αστικών συστημάτων, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση πόρων. Να γνωρίσουν ότι το “έξυπνο” δεν δείχνει απαραίτητα την αυτοματοποιημένη, τεχνητή νοημοσύνη αυτών των διαφορετικών συστημάτων, αλλά αναφέρεται και τρόπο με τον οποίο σχεδιαστές, καλλιτέχνες, θεωρητικοί, μηχανικοί και αξιωματούχοι της πόλης προσεγγίζουν το αστικό περιβάλλον. Να κατανοήσουν ότι το να είσαι “έξυπνος” για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σημαίνει κατανόηση της οικονομίας, της πυκνότητας, των δικτύων, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1.   Προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
2.   Αναλύουν διαφορετικά χωρικά επίπεδα και κλίμακες και να επιλέγουν κατάλληλο χωρικό μοντέλο δεδομένων.
3.   Αναλύουν δημογραφικά και εν γένει στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο χώρας/περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας και να τα απεικονίζουν χαρτογραφικά.
4.   Αναλύουν δεδομένα σε αστικό/πολεοδομικό επίπεδο και να τα απεικονίζουν χαρτογραφικά.
5.   Να θέτουν χωρικά ερωτήματα και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους.

Στεφάνου Ιωσήφ

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονας πολεοδόμος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σύρου
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Τσίγκας Επαμεινώνδας

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σιούντρη Κωνσταντίνα

Διδάσκουσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Βασιλαρά Αρχοντούλα

Διδάσκουσα
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Λογισμικό για Έξυπνες Πόλεις

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη λογισμικού το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων. Το λογισμικό αυτό δύναται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει τόσο στα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα “smartphones”, όσο και σε άλλες έξυπνες συσκευές, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα. Το λογισμικό που μπορεί αν αξιοποιηθεί στις έξυπνες πόλεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, λογισμικό για wearables, λογισμικό για έξυπνες τηλεοράσεις, λογισμικό για τα νέας γενιάς έξυπνα αυτοκίνητα, καθώς και λογισμικό για έξυπνες πλακέτες “Android Things”. Στο μάθημα αναλύονται τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα IoT, καθώς και τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε αυτά, ωστόσο η ύλη περιλαμβάνει κυρίως τη χρήση της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού Java, για την ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές υπό το λειτουργικό σύστημα Android, καθώς και ανάπτυξη λογισμικού σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους.

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Τυροβολάς Δημήτριος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Παπαπαναγιώτου Σταύρος

Διδάσκων
104/ΓΛ126
+30 210 4142479

Σκόνδρας Εμμανουήλ

208/ΚΕΚΤ
+30 210 4142458,
+30 210 4142127

540, κεντρικό κτίριο

Μιχάλας Άγγελος

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή