ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το τμήμα συμμετέχει σε 50 χρηματοδοτούμενα έργα, η κατάταξη των οποίων έχει ως εξής:

  • Ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά): 8
  • Εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία: 4
  • Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς: 3
  • Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς: 35