σπουδες

ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξης Λογιστμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Δομή Και Μαθήματα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δυο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Για την απονομή του ΔΜΣ (M.Sc.) απαιτούνται:

  • κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας ειδίκευσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
  • κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις ειδικεύσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
  • κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.

 

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.(M.Sc. Program) είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά, το ΠΜΣ ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΔΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως ακολούθως:

(Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το όνομα της κάθε κατεύθυνσης.)

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων καθώς και ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.