σπουδες

ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξης Λογιστμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Μαθήματα Επιλογής

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, απαιτείται η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων κατευθύνσεων ή ως μαθημάτων επιλογής.

Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Εφαρμογών Γραφημάτων

Εισαγωγή. Γραφήματα Δεσμών:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Ισομορφισμός. Πράξεις. Συνεκτικότητα. Διμερή Γραφήματα. Επίπεδα Γραφήματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Χρωματικός Αριθμός. Ανεξαρτησία – Κάλυψη. Κόστος. Κορυφές με Επιγραφή. Πολυγραφήματα.Δένδρα:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Διατεταγμένα Δένδρα. Δυαδικά δένδρα. Διάσχιση διατεταγμένων και δυαδικών δένδρων.Γραφήματα τόξων: Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Πράξεις. Πυρήνας. Βάση.Εφαρμογές: Δένδρα Αποφάσεων, Δένδρα και Πράξεις. Αναζήτηση Πρώτα κατά Βάθος – Τοπολογική Διάταξη. Διάταξη Παραγωγής. Εφαρμογή στον Χρονικό Προγραμματισμό.Ολικές διατάξεις στα Διατεταγμένα Δένδρα.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της Θεωρίας Γραφημάτων. Επιπλέον, με την παρουσίαση κάποιων ειδικών θεμάτων οι φοιτητές, πέρα από τις συγκεκριμένες γνώσεις, έρχονται σε επαφή και με την διαδικασία, τις τεχνικές και κάποια αποτελέσματα της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς της Θεωρίας Γραφημάτων.

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Μανές Κωνσταντίνος

Συστημική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Διεργασίες

Προηγμένος Προγραμματισμός Full Stack Javascript Frameworks

Στο πλαίσιο του μαθήματος ένας φοιτητής που δεν έχει γνώση JavaScript ή που κατέχει το βασικό επίπεδο (basic-middle level) της (Vanilla ή plain) JavaScript, θα φτάσει μέχρι και το προχωρημένο επίπεδο στο εν λόγω πεδίο. Επιπλέον, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με το Node.js το οποίο αποτελεί ένα περιβάλλον εκτέλεσης JavaScript και είναι ιδανικό για την ανάπτυξη γρήγορων και επεκτάσιμων εφαρμογών. Ακόμη, ο φοιτητής θα αποκομίσει γνώσεις στο Express.js, το οποίο είναι ένα Node.js framework που περιέχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών όπως η υποστήριξη πολύπλοκης δρομολόγησης, τον ευκολότερο χειρισμό requests/responses κ.λπ. Τέλος, ο φοιτητής θα γνωρίσει την MongoDB, μια μη σχεσιακή βάση δεδομένων NoSQL, και θα αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό API.

Στο μάθημα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
●    Vanilla JavaScript
●    Node.js
●    Express.js
●    MongoDB
●    Mongoose
●    MVC

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα κατέχει σε βάθος τη λεγόμενη Vanilla JavaScript. Επιπλέον, θα έχει μάθει τις βασικότερες έννοιες του Node.js, θα έχει εξοικειωθεί με το Express.js framework και θα μπορεί να αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό API χρησιμοποιώντας τη Mongo.db και τη βιβλιοθήκη Mongoose, αξιοποιώντας το MVC (model–view–controller) μοντέλο. Ακόμη, θα αποκτήσει τις βάσεις ώστε να μπορεί εύκολα να μάθει οποιοδήποτε JavaScript framework.

540, κεντρικό κτίριο

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, απαιτείται η παρακολούθηση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων κατευθύνσεων ή ως μαθημάτων επιλογής.

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συστημάτων και Πληροφορικής