σπουδες

ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξης Λογιστμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως αντικείμενο τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.

Το «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα, όσο και τα μαθήματα επιλογής, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι οι εξής:
· Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος σπουδών.
· Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακών επιστημόνων ερευνητών και στελεχών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών, του Πολιτισμού και της Οικονομίας.
· Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
· Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής και Υπηρεσιών.
· Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών, με τομείς του Πολιτισμού, της Οικονομίας κ.α.