σπουδες

ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξης Λογιστμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού

Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στην εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε υψηλά προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που επιτρέπουν στις μηχανές να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως η μετάφραση γλωσσών, η αναγνώριση εικόνων και η λήψη αποφάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, η ασαφής λογική, το blockchain και η εμπειρία χρήστη είναι όλα σημαντικά στοιχεία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί για τη δημιουργία πιο αποδοτικών, ασφαλών και εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα μαθημάτων καλύπτει απαραίτητες πτυχές της τεχνολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση είναι υποσύνολα της τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των μηχανών από δεδομένα ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους με τον χρόνο. Η ασαφής λογική είναι ένα μαθηματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της ασάφειας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εφαρμογές που συνδέονται με την ανθρώπινη κρίση, όπως οι ιατρικές διαγνώσεις ή η αξιολογήσεις κίνδυνου πίστωσης. Το blockchain είναι μια τεχνολογία κατανεμημένου καταμερισμού που επιτρέπεις ασφαλείς, αποκεντρωμένες συναλλαγές χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων φορέων.

Οι μικρουπηρεσίες είναι ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής λογισμικού όπου οι εφαρμογές αναπτύσσονται ως συλλογή από μικρές, ανεξάρτητες υπηρεσίες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των διεπαφών (API). Όταν οι μιρκουπηρεσίες συνδυάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών που είναι υψηλά κλιμακούμενες, ευέλικτες και αποδοτικές. Η εμπειρία χρήσης (UX) είναι η διαδικασία σχεδιασμού ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που είναι εύχρηστα, αποδοτικά και ευχάριστα στη χρήση.

Μαθήματα κατεύθυνσης

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Προηγμένος Προγραμματισμός με PYTHON

Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό

Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Στο μάθημα Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού θα διδαχθούν μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού με έμφαση στην ανάλυση και το σχεδιασμό. Αρχικά θα γίνει η παρουσίαση των κυριότερων μοντέλων κύκλου ζωής λογισμικού συμπεριλαμβανομένου του Μοντέλου Καταρράκτη και της αντικειμενοστρεφούς διαδικασίας Rational Unified Process (RUP). Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού και θα γίνει παρουσίαση αλγορίθμων προϋπολογισμού κόστους λογισμικού. Θα δοθεί έμφαση στη διδασκαλία της UML, η οποία είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδιασμό λογισμικού και ήδη έχει αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρύτατα από εταιρείες, οργανισμούς και από μηχανικούς λογισμικού για τους σκοπούς της ανάπτυξης λογισμικού. Θα γίνει αναφορά σε Εργαλεία Υποβοήθησης Ανάπτυξης Λογισμικού (CASE Tools). Επίσης θα παρουσιασθούν μεθοδολογίες λειτουργικής προσέγγισης. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστήρια για τη χρήση του εργαλείου Rational Rose.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εποπτική γνώση, και κριτική ικανότητα επιλογής μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για ανάλυση και σχεδιασμό καθώς και δυνατότητες εκπόνησης ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού με χρήση των πλέον διαδεδομένων αντικειμενοστρεφών και λειτουργικών μεθοδολογιών σε πραγματικά προβλήματα, όπως είναι η UML.

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Προηγμένη Βαθιά Μάθηση με PYTHON

Τεχνολογίες Ασαφών Συστημάτων Λογισμικού

Τεχνολογίες Blockchain και Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβολαίων

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μικροϋπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό

Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών σε Έξυπνες εφαρμογές

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή