σπουδες

ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων”

Συνοπτική Παρουσίαση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Εφαρμογών, Συστημάτων και Δικτύων, της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και Αναλυτικής Δεδομένων καθώς και στις νέες επιστημονικές περιοχές που δημιουργούνται από τη σύγκλιση των παραπάνω περιοχών, όπως είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα μεγάλων δεδομένων και η εφαρμογή της επιστήμης δεδομένων στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.500 Ευρώ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (Cybersecurity and Data Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Information and Communication Systems Security.
  • Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων – Embedded Systems Security and Reliability.
  • Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων – Business and Data Analytics.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία προσφέρουν μία συνδυαστική προσέγγιση των ερευνητικών πεδίων που καλύπτει το ΠΜΣ, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε βάθος εξειδίκευσης σε ένα ερευνητικό πεδίο.

Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 15 πιστωτικών μονάδων και άνω ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). H ΜΔΕ μπορεί να εκπονείται σε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της διδασκαλίας εξ αποστάσεως σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση καθώς και οι πιστωτικές μονάδες ECTS (συντομογραφία ΠΜ) παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα. Τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κάθε ειδίκευσης, δύναται να είναι μαθήματα επιλογής στις άλλες ειδικεύσεις. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προσφέρονται αποκλειστικά ως μαθήματα επιλογής και δεν είναι υποχρεωτικά σε κάποια ειδίκευση, θα προσαρμόζεται δυναμικά, με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών ανά κύκλο σπουδών και τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΠΕΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα 6 πιστωτικών μονάδων (σύνολο 24 πιστωτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά μαθήματα), καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6  πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα, ώστε το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου να αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΑΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα των 6 πιστωτικών μονάδων και τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των 3 πιστωτικών μονάδων της κάθε κατεύθυνσης (σύνολο 24 πιστωτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά μαθήματα), καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα, ώστε το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου να αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των 6 πιστωτικών μονάδων και τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των 3 πιστωτικών μονάδων κάθε κατεύθυνσης (σύνολο 18 πιστωτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά μαθήματα), καθώς και δύο (2) έως (4) μαθήματα επιλογής από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα συνολικού αθροίσματος 12 πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα επιλογής, ώστε το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου να αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΕΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης 6 πιστωτικών μονάδων (σύνολο 18 πιστωτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά μαθήματα), καθώς και δύο (2) έως (4) μαθήματα επιλογής από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα συνολικού αθροίσματος 12 πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα επιλογής, ώστε το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου να αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

Τίτλος μαθήματοςΑΠΕΣAΑΕΣΕΑΑΔΠιστωτικές μονάδες
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(Network and Communications Security)Υ6
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(Information Security Governance)Υ6
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας
(Security Architecture Design)ΥΥ6
Εφαρμογές Ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
(Secure Internet of Things Applications)Υ3
Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων
(Embedded Systems Design)Υ6
Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα
(Dependable Computing Systems)Υ3
Προστασία Κρίσιμων Υποδομών
(Critical Infrastructure Protection)3
Αναλυτική Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
(Data Analytics and Machine Learning)ΥΥΥ6
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων
(Information Systems Management)Υ3
Τεχνικές Βελτιστοποίησης
(Optimization Techniques)Υ6
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data Management)Υ6
Βαθιά Μηχανική Μάθηση
(Deep Learning)Υ3
Υπολογιστικά Εργαλεία Επιχειρηματικής Αναλυτικής
(Computational Tools for Business Analytics)3
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
(Algorithms and Complexity)3
Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία
(Applied Cryptography)3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

Τίτλος μαθήματοςΑΠΕΣAΑΕΣΕΑΑΔΠιστωτικές μονάδες
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων
(Penetration Testing)Υ6
Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων
(Digital Forensics)Υ3
Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού
(Malware Analysis)Υ3
Ασφάλεια Λογισμικού
(Software Security)ΥΥ6
Ασφάλεια Υλικού
(Hardware Security)Υ6
Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων
(Embedded Systems Reliability)Υ6
Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής
(Mathematical Methods for Business Analytics)Υ6
Βαθιά μάθηση και Εφαρμογές στην Ασφάλεια και στην Αναλυτική Δεδομένων
(Deep Learning with Applications in Cybersecurity and Analytics)Υ3
Διαχείριση και Αναλυτική Γεωγραφικής Πληροφορίας
(Geospatial Data Management and Analytics)Υ3
Οπτική Ανάλυση Δεδομένων
(Visual Analytics)Υ6
Προηγμένες Τεχνολογίες Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(Advanced Cryptographic and Security Technologies)3
Ειδικά Θέματα Aσφάλειας και Iδιωτικότητας
(Special Topics in Security and Privacy)3
Νομικά και Ηθικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και Επιστήμης Δεδομένων
(Legal and Ethical Issues in Cybersecurity and Data Science)3
Αναλυτική Γράφων και Δικτύων
(Graph and Network Analytics)3
Αναλυτική Χρονοσειρών και Πρόβλεψη
(Time-Series Analytics and Forecasting)3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΑΠΕΣAΑΕΣΕΑΑΔΠιστωτικές μονάδες
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MSc thesis)ΥΥΥ30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ90