σπουδες

ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”

Συνοπτική Παρουσίαση

Ο παρών ιστότοπος αναφέρεται στο ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα …” το οποίο έλαβε εισακτέους έως και το ακαδ. έτος 2020-21. Από το ακαδ. έτος 2021-22 λειτουργεί το νέο ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” (Cybersecurity and Data Science), με τις εξής ειδικεύσεις:
•   Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Information and Communication Systems Security.
•   Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων – Infrastructure and Systems Security and Reliability.
•   Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων – Business and Data Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του νέου ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” (Cybersecurity and Data Science), τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης κλπ. θα είναι διαθέσιμες εντός των επόμενων ημερών στην ιστοσελίδα www.cs.unipi.gr/cybersecdatasci.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies), έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων, των Κατανεμημένων και των Υπολογιστικών Συστημάτων, καθώς και της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και των Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Πληροφορίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και συναφών επιστημών, σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές – Pervasive Computing Systems and Architectures.
  2. Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων – Computing Systems Security Management and Engineering.
  3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας – Business Analytics and Emerging Information Technologies.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψή της στην Ελληνική.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν (5) μαθήματα ανά εξάμηνο ως εξής: τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής από τα υπολειπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο).

Τα μαθήματα (τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

Τίτλος μαθήματοςΥΚ ΔΥΣΑΥΚ ΤΕΔΑΥΚ ΕΑΑΤΠΔιδ. ώρεςΠιστωτικές μονάδες
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (Network and Communications Security)-306,5
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα (Internet of Things and Embedded Systems)--306,5
Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (Network and Distributed Systems Modeling)--306,5
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security Governance)-306,5
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας (Security Architecture Design)--306,5
Διαχείριση Δεδομένων (Data Management)--306,5
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information Systems & Business Process Management)--306,5
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία” (as-a-Service Business Model)184
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

Τίτλος μαθήματοςΥΚ ΔΥΣΑΥΚ ΤΕΔΑΥΚ ΕΑΑΤΠΔιδ. ώρεςΠιστωτικές μονάδες
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων
(Penetration Testing
-306,5
Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα
(Pervasive Mobile Systems)
--306,5
Υπολογιστική Νέφους
(Cloud Computing)
--306,5
Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού
(Digital Forensics and Malware Analysis)
--306,5
Ασφάλεια Λογισμικού
(Software Security)
--306,5
Αναλυτική Δεδομένων
(Data Analytics)
--306,5
Τεχνικές Βελτιστοποίησης
(Optimization Techniques)
--306,5
Στατιστικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής
(Statistics for Business Analytics)
--306,5
Ειδικά Θέματα
(Special Topics)
184
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματοςΥΚ ΔΥΣΑΥΚ ΤΕΔΑΥΚ ΕΑΑΤΠΔιδ. ώρεςΠιστωτικές μονάδες
Μεταπτυχιακή Διατριβή
(MSc thesis)
--30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)30

Συντομογραφίες:
ΥΚ ΔΥΣΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές»
ΥΚ ΤΕΔΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων»
ΥΚ ΕΑΑΤΠ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας»