σπουδες

ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”

Έγγραφα

H ασφάλεια δικτύων και δικτυακών συστημάτων περιλαμβάνει τη μελέτη όλων των μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εφαρμογής μίας δομημένης και τεκμηριωμένης πολιτικής ασφάλειας δικτύου. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, περιλαμβάνεται η ανάλυση των αδυναμιών ασφάλειας σε όλα τα στρώματα του TCP/IP και ο καθορισμός της πολιτικής ασφάλειας δικτύου (network security policy). Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση τεχνολογιών και μέτρων για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας, όπως είναι αναχώματα ασφαλείας (firewall) σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο συστήματος, συστήματα ανίχνευσης/αντιμετώπισης εισβολών (IDS/IPS), και τεχνολογίες ανάπτυξης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).