σπουδες

ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”

Επιχειρηματική Αναλυτική Και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των απαιτήσεων και των προτύπων διοίκησης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας, καθώς και με διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών. Το πρώτο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στη διαχείριση ασφάλειας και ιδιωτικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων ενός οργανισμού και περιγράφονται τα βασικά βήματα δημιουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Αναλύονται πρότυπα ασφάλειας (π.χ. ISO 27001, 27002), μεθοδολογίες (π.χ. OCTAVE, CRAMM, ISO 27005), και εργαλεία διαχείρισης ασφάλειας. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η διακυβέρνηση της ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εφαρμογής προτύπων ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας (π.χ. ISO 22301) με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του οργανισμού. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται πρότυπα για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών αναγκών (goal cascade) σε στόχους πληροφορικής (π.χ. COBIT5 for Security).

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Παπαστεργίου Σπυρίδων

Διαχείριση Δεδομένων

Eισαγωγή – επισκόπηση σχεσιακών και αντικειμενο-σχεσιακών ΒΔ. Σύγχρονες τάσεις στις ΒΔ. Μη παραδοσιακοί τύποι δεδομένων (κείμενο, πολυμεσική, χωρική πληροφορία). Μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές ΒΔ (δίκτυα αισθητήρων, ρεύματα δεδομένων, κατανεμημένες, στο νέφος). Η εποχή των «μεγάλων δεδομένων» – Big Data (αρχιτεκτονικές MapReduce, τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και εξόρυξης γνώσης). Εργαστηριακές ώρες σε PostgreSQL και Spark.

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449

Ν. Πελέκης

ΓΛ126 / 601
+30 210 4142428

Ταμπάκης Παναγιώτης

Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Διοίκηση έργων ανάπτυξης και εισαγωγής πληροφορικών συστημάτων σε οργανισμούς. Οργανωτικές δομές και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων. Διοίκηση έργων πληροφορικής, χρονο-προγραμματισμός και προγραμματισμός πόρων. Διοίκηση έργων πληροφορικής, παρουσίαση λογισμικού MS Project. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πληροφοριακών συστημάτων. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Ευφυή πληροφοριακά συστήματα. Θεωρίες, μέθόδοι, τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση UML και BPMN, την υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (SOA) και την ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Web Services και BPEL.

303, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142476

Κορωνάκος Γρηγόρης

Δρ. Κ. Λιαγκούρας

303/ΓΛ126

Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία”

Στην σημερινή εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών, αντί της παραδοσιακής οδού της αγοράς ενός έτοιμου πακέτου λογισμικού ή αντίστοιχα της ανάπτυξης ενός customized software που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις τις εταιρείας, την ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία”. Έτσι λοιπόν σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν την ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία” όπως είναι για παράδειγμα: Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) και Supply Chain Management (SCM) systems. Η ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία” παρέχει ευελιξία στις επιχειρήσεις καθώς μπορούν να νοικιάζουν πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά δημιουργεί και νέες προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας των δεδομένων. Στο μάθημα αυτό αναλύονται αυτές οι προκλήσεις μαζί με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε αυτό το καινούργιο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργείται. Ταυτόχρονα αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τις τρεις κατηγοριοποιήσεις cloud computing: Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS), και Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS).

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Δρ. Κ. Λιαγκούρας

303/ΓΛ126

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Δεδομένων

Εισαγωγή – θέματα προπαρασκευής δεδομένων για αναλυτικές εργασίες. Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης (κατηγοριοποίηση / ταξινόμηση, ανάλυση συστάδων κ.α.). Ειδικές εφαρμογές (αναλυτική χρονοσειρών, χωρικής πληροφορίας, γράφων κ.α.). Θέματα ιδιωτικότητας – πρόστασίας προσωπικών δεδομένων. Εργαστηριακές ώρες σε Matlab, R, Python.

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

Γεωργίου Χάρης

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Εισαγωγικές έννοιες. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς. Βελτιστοποίηση σε γραμμικά συστήματα. Δυισμός. Εφαρμογές γραμμικής βελτιστοποίησης στην αναλυτική δεδομένων. Κυρτό και μη κυρτό περίβλημα συνόλου δεδομένων. Ανάλυση συνόρων και περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων. Υπολογιστικές τεχνικές. Περιβάλλουσα ανάλυση σε ρεύματα δεδομένων.

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Στατιστικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA), Ανάλυση Παλινδρόμησης και Συσχέτισης, Διαστήματα εμπιστοσύνης και Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, Τεχνικές πρόβλεψης, Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών – Παραγοντική Ανάλυση, Τρόποι παρουσίασης δεδομένων και γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων.

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Κορωνάκος Γρηγόρης

Ειδικά Θέματα

Αναδυόμενες αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες και αλγορίθμους της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), Πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τα συστήματα για την ασφάλεια τροφοδοτικών αλυσίδων (Supply Chain Security), Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Cybersecurity in Artificial Intelligence) και τη Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, Απαιτήσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο και τις τεχνολογικές προκλήσεις που προκύπτουν στα θέματα κυβερνο-ασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης.

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

Μπουσδέκης Αλέξανδρος

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή