σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Βάσεις και Αποθήκες Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΒΔ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Τεχνητή Νοηµοσύνη – Έµπειρα Συστήµατα

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΤΧ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΑΥ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΤΑΕ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Θεωρία και Εφαρµογές Γραφηµάτων

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΕΚΜ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Εισαγωγή. Γραφήματα Δεσμών:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Ισομορφισμός. Πράξεις. Συνεκτικότητα. Διμερή Γραφήματα. Επίπεδα Γραφήματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Χρωματικός Αριθμός. Ανεξαρτησία – Κάλυψη. Κόστος. Κορυφές με Επιγραφή. Πολυγραφήματα.Δένδρα:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Διατεταγμένα Δένδρα. Δυαδικά δένδρα. Διάσχιση διατεταγμένων και δυαδικών δένδρων. Κυρίαρχες ακολουθίες. Απαρίθμηση δένδρων.Γραφήματα τόξων: Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Πράξεις. Πυρήνας. Βάση.Εφαρμογές: Δένδρα Αποφάσεων, Δένδρα και Πράξεις. Αναζήτηση Πρώτα κατά Βάθος – Τοπολογική Διάταξη. Διάταξη Παραγωγής. Εφαρμογή στον Χρονικό Προγραμματισμό.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που σχετίζονται με τη Θεωρία Γραφημάτων μέσω των βασικών ορισμών που διδάσκονται, κάποιων σημαντικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται, και αρκετών εφαρμογών στα Μαθηματικά, στους Αλγόριθμους και γενικότερα στην Πληροφορική.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος

Γραµµικός Προγραµµατισµός

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΔΜ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Το μάθημα εισαγάγει στο γενικό πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού και τη μαθηματική του διατύπωση και εμβαθύνει στη μέθοδο Simplex, στην αρχή της δυϊκότητας και στην ανάλυση ευαισθησίας των βέλτιστων λύσεων. Παρουσιάζονται επίσης ειδικές μορφές και προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και η μέθοδοι επίλυσης τους, όπως ο ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ανάθεσης και άλλα προβλήματα δικτύων, όπως τα προβλήματα μέγιστης ροής και συντομότερης διαδρομής.

Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού. Μαθηματική διατύπωση του γραμμικού προγράμματος. Κανονική μορφή γραμμικού προγράμματος. Τυπική μορφή γραμμικού προγράμματος.Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Γραμμικά προγράμματα με δύο μεταβλητές – Γραφική επίλυση. Η μέθοδος simplex. Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες. Γραφική απεικόνιση των βασικών λύσεων. Ο αλγόριθμοςSimplex. Δυϊκά γραμμικά προγράμματα. Βέλτιστη λύση του δυϊκού. Οικονομική ερμηνεία της δυϊκότητας και η σημασία των δυϊκών τιμών. Ανάλυση ευαισθησίας. Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός. Η μέθοδος κλάδου-φράγματος. Ακέραια προγράμματα με μεταβλητές 0-1. Το πρόβλημα μεταφοράς. Το κλασικό υπόδειγμα του προβλήματος μεταφοράς. Το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας.Το πρόβλημα ανάθεσης. Το γενικό υπόδειγμα του προβλήματος ανάθεσης. Επίλυση του προβλήματος ανάθεσης: Ο Ουγγρικός αλγόριθμος. Άλλα προβλήματα δικτύων. Το πρόβλημα της μέγιστης ροής σε δίκτυο. Αλγόριθμος μέγιστης ροής. Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής σε δίκτυο. Ελάχιστο δένδρο ζεύξης.

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Πολυµεσικά Σήµατα και Συστήµατα

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΠΣΣ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322

Ειδικά Θέµατα Συνδυαστικής Ανάλυσης

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΕΘΣΑ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Φούντας Ευάγγελος

Μ. Χαλικιάς

Καθηγητής