σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Αναγνώριση Προτύπων

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΠ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Αλγόριθµοι

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Βασικές τεχνικές για τη σχεδίαση αλγορίθμων (Διαίρει-και-Βασίλευε, Απληστία, Δυναμικός Προγραμματισμός), πολυπλοκότητα χρόνου και χώρου, βασικές μέθοδοι για την ανάλυση της απόδοσης αλγορίθμων, ταξινόμηση, αναζήτηση, βασικοί αλγόριθμοι για γραφήματα ( αναζήτηση πρώτα κάτα βάθος και κατά πλάτος και εφαρμογές τους όπως τοπολογική διάταξη, εύρεση σημείων άρθρωσης και ισχυρών συνιστωσών), συντομότερες διαδρομές, ελάχιστα γεννητικά δέντρα, μέγιστες ροές, αλγόριθμοι για βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς ( υπολογισμοί πινάκων, γρήγορος μετασχηματισμός Fourier), κλάσεις πολυπλοκότητας, εισαγωγή στους προσεγγιστικούς και on-line αλγορίθμους

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Να εφαρμόζουν εύστοχα τις κατάλληλες αλγοριθμικές τεχνικές για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν στα διάφορα πεδία εφαρμογών.
2. Να κατανοούν τη εγγενή δυσκολία ενός αλγοριθμικού προβλήματος.
3. Να εκτιμούν τόσο αναλυτικά όσο και πειραματικά την ποιότητα λύσης ενός αλγορίθμου.
4. Να προσδιορίζουν αναλυτικά την πολυπλοτητα χώρου και χρόνου των αλγοριθμικών τεχνικών.
5. Να υλοποιούν αποδοτικά αλγορίθμους λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη πλατφόρμα υλοποίησης.

Δίκτυα Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΔΥ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Δρ. Ρ. Μαυρoπόδη

ΚΕKΤ/208

Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΣΛΔ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

303/ΓΛ126
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142578

Δρ. Κ. Λιαγκούρας

303/ΓΛ126

Κατσιώνης Γεώργιος

Διδάσκων
507/ΚΕKΤ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΛΟΓ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Γραφικά µε Υπολογιστές – Εικονική Πραγματικότητα

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΓΡΥ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Κρυπτογραφία

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΚΡ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΣΥΑ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Γίνεται εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, την αρχιτεκτονική τους και μεθόδους ανάπτυξης τους και στο ρόλο τους σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη συνέχεια το μάθημα εστιάζει στα αναλυτικά μοντέλα και τεχνικές υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και εμβαθύνει σε μεθόδους και τεχνικές του πολυκριτηριακού προγραμματισμού, της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, την μέθοδο αναλυτικής ιεράρχησης και την περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων, ως μέθοδο αποτίμησης της αποδοτικότητας μονάδων απόφασης.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Απλές τεχνικές ανάλυσης αποφάσεων – δένδρα αποφάσεων. Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός. Μοντέλα Πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων. Η μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (ΑΗΡ). Μέτρηση αποδοτικότητας- Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων.

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5