προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρακτική άσκηση

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) είναι η εξοικείωση των φοιτητών όλων των επίπεδων σπουδών με την εργασιακή πραγματικότητα της επιστήμης της Πληροφορικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η Π.Α. αποβλέπει:
Α. στην προσαρμογή των φοιτητών στους χώρους εργασίας και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους,
Β. στην πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
Γ. στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας,
Δ. στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής,
Ε. στην αξιοποίηση εκ μέρους του Τμήματος Πληροφορικής της εμπειρίας που αποκτούν οι φοιτητές δια της προσαρμογής της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής, έχει ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών μηνών και μέγιστη δώδεκα (12) και αναφέρεται στους φοιτητές όλων των επίπεδων (κύκλων) σπουδών. Η απασχόληση αναφέρεται σε ισοδύναμα ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης και μπορεί να είναι είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης με μεταβλητό ωράριο. Η ημερολογιακή διάρκεια σύμβασης θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης, ώστε να είναι αντίστοιχη των ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης. Οι λεπτομέρειες των όρων απασχόλησης περιγράφονται στη σύμβαση. Η πρακτική άσκηση μπορεί να εκτελείται στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να λάβει χώρα οποτεδήποτε φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα, ειδικά δε για τους προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο φοίτησης τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται ως προαιρετικό μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και ως δράση στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος (εφόσον δεν υπάρχει ως μάθημα), ενώ η αξιολόγηση του βασίζεται στην έκθεση των ασκούμενων φοιτητών που υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της άσκησης τους.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ο βαθμός του μαθήματος αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, όταν δηλώσει για πρώτη φορά το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εκτελέσει πρακτική άσκηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό περισσότερες της μιας φοράς (εφόσον επιτρέπεται) π.χ. εκτέλεση μέσω Συγχρηματοδοτούμενου ή άλλου έργου, και μέσω Erasmus+, ή μέσω Συγχρηματοδοτούμενου ή άλλου έργου περισσότερες της μιας φοράς, ή μέσω φορέων, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός επιτρέπεται, τότε η βαθμολογία που καταχωρείται στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι η βαθμολογία που επιλέξει ο φοιτητής κατά την εξεταστική περίοδο που δηλώσει για πρώτη φορά το μάθημα, ενώ η άλλη(ες) Πρακτική(ές) Άσκηση(εις) και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν προσμετράται στην Τελική Βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν δηλώσει ποτέ το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, τότε η Πρακτική Άσκηση και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Στην Περίπτωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, εφόσον δεν υπάρχει ως μάθημα, τότε η Πρακτική Άσκηση και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.