Δουληγέρης Χρήστος

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472