προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

1. Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπές μεταξύ συστημάτων αρίθμησης. Αναπαράσταση ακέραιων αριθμών.
2. Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες. Απλοποίηση συναρτήσεων Boole.
3. Συνδυαστική λογική. Ιεραρχική σχεδίαση.
4. Αριθμητικά κυκλώματα.
5. Πολυπλέκτες. Κωδικοποιητές.
6. Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.
7. Καταχωρητές. Μετρητές. Μηχανές καταστάσεων.
8. Μονάδες μνήμης.
9. Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα.
10. Προσομοίωση κυκλωμάτων.
11. Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού.

Το να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
• Θα έχουν αναγνωρίσει τις βασικές έννοιες της σχεδίασης των ψηφιακών συστημάτων
• Θα έχουν κατανοήσει βασικές γνώσεις για τα ψηφιακά συστήματα (digital systems): από τι αποτελούνται, τι λειτουργίες εκτελούν, πώς σχεδιάζονται
• Θα κατανοήσουν πώς αναπαριστάνονται οι αριθμοί και τα δεδομένα στα ψηφιακά συστήματα
• Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα
• Θα μπορούν να αναλύσουν την απόδοση ενός ψηφιακού κυκλώματος και, μετά από αξιολόγηση της, να την βελτιώσουν, όπου αι όπως ενδείκνυται
• Θα μπορούν να αξιοποιούν εργαλεία σχεδίασης και προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων
• Θα έχουν αποκτήσει τα θεμέλια (επιστημονική βάση) για να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν πιο προηγμένα μαθήματα υλικού (hardware) και αρχιτεκτονικής υπολογιστών (computer architecture)

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142425

Ανάλυση Ι

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Φροντιστήριο
ECTS: 5

1. Ακολουθίες.
2. Σειρές.
3. Συνάρτηση μιας μεταβλητής.
4. Παραγώγιση.
5. Αόριστο ολοκλήρωμα.
6. Διαφορικές εξισώσεις.
7. Ορισμένο ολοκλήρωμα.
8. Αριθμητική επίλυση εξισώσεων
9. Πολυωνυμική παρεμβολή συναρτήσεων
1. 0Αριθμητική ολοκλήρωση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα είναι ικανοί να :
• γνωρίζουν την σύγκλιση των ακολουθιών και τον υπολογισμό του ορίου τους.
• μπορούν να διερευνούν την ύπαρξη του απείρου αθροίσματος (σειράς) και να υπολογίζουν το άθροισμά του.
• γνωρίζουν το όριο και την παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Θα μπορούν να υπολογίζουν την εφαπτομένη, τα ακροτάτα και τα σημεία καμπής της συνάρτησης, όπως επίσης και την αναπαράστασή της από μια σειρά Taylor.
• μπορούν να βρουν το αόριστο ολοκλήρωμα πολλών κατηγοριών συνάρτησεων, με εφαρμογές στην επίλυση των διαφορικών εξισώσεων.
• μπορούν να υπολογίζουν την τιμή πολλών κατηγοριών από ορισμένα ολοκληρώματα μέσω της σύνδεσης των ορισμένων ολοκληρωμάτων με τα αόριστα. Θα γνωρίζουν πολλές εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος, όπως στον υπολογισμό της μέσης τιμής, του εμβαδού, του μήκους τόξου και του όγκου.
• μπορούν να εφαρμόζουν αριθμητικές μεθόδους στην επίλυση των εξισώσεων, στην προσέγγιση των συναρτήσεων με πολυώνυμα και στον κατα προσέγγιση υπολογισμό της τιμής του ορισμένου ολοκληρώματος.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Αρχές Προγραμματισμού

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Σύγχρονη Τεχνολογία
2. Πληροφορική & Εξέλιξη Λογισμικού
3. Επίλυση Προβλημάτων με Υπολογιστές
4. Προγραμματισμός σε Παραθυρικό περιβάλλον
5. Εξέλιξη γλωσσών Προγ/μου
6. Βασικές Αρχές της C++
7. Εντολές της C++
8. Τελεστές και Προεπεξεργαστής C++
9. Απλή είσοδος/ έξοδος και εφαρμογές προγραμμάτων σε C++

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :
• θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τους επιστημονικούς κλάδους της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού,
• θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές προγραμματισμού ενός Η/Υ,
• θα αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τα βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C++,
• θα διακρίνουν τις βασικές αρχές του συναρτησιακού και αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού,
• θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις βασικές αλγοριθμικές δομές σε γλώσσα C++
• θα μπορούν να επιλύουν απλά και σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα αξιοποιώντας βασικές Δομές Δεδομένων,
• θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης και εκσφαλμάτωσης λογισμικού σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, αξιολογώντας κριτικά την καταλληλότητά τους ανάλογα με τις παραμέτρους του

303, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142476

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

• Στο μάθημα αυτό περιγράφονται με εισαγωγικό, αλλά πλήρη, τρόπο οι τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα πάνω στα οποία στηρίζονται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός και αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων/γλωσσών, οι οποίες εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη ή/και στην πλευρά του εξυπηρετητή.

• Μερικές από τις έννοιες οι οποίες αντιμετωπίζονται είναι: στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP, επίπεδο μεταφοράς και διαδικτύου, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, κλήση AJAX, PHP nodejs, XML και JSON.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές των πρωτοκόλλων που στηρίζουν το Διαδίκτυο, με έμφαση στο IP και το TCP.
• Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογών του διαδικτύου, τη δομή τους, τους στόχους τους όπως και τη διασύνδεσή τους.
• Έχει διακρίνει και εμβαθύνει στις των βασικές τεχνικές και εργαλεία, η αξιοποίηση των οποίων διασφαλίζει τον προγραμματισμό και τον άρτιο έλεγχο μιας τέτοιας εφαρμογής.
• Αξιοποιείτις προγραμματιστικές τεχνικές σε συνδυασμό με τη θεωρία του μαθήματος για αποδοτικότερο σχεδιασμό, βελτιστοποίση απόδοσης και λειτουργική/αποτελεσματική δημιουργία εφαρμογών στο διαδίκτυο.
• Ααναλύει,συγκρίνει, αξολογεί και προτείνει εναλλακτικές σχετικά με υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές και πιθανά προβλήματα απόδοσής τους.και με παραδοσιακές μεθόδους/εργαλεία.
• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του στη δημιουργία και εκτέλεση απλών και σύνθετων εφαρμογών διαδικτύου.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Φροντιστήριο
ECTS: 5

1. Εισαγωγικά στοιχεία
2. Παράσταση και κωδικοποίηση δεδομένων
3. Πράξεις-Άλγεβρα Boole
4. Βασικές αρχές αλγορίθμων, πολυπλοκότητας και δικτύων
5. Βασικές αρχές λειτουργικών συστημάτων
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό: γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλώττιση, γλώσσα μηχανής, κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού.
7. Βασικές δομές δεδομένων: τύποι δεδομένων, αριθμοί, αλφαριθμητικά, λίστες και πίνακες, σύνολα, λεξικά
8. Έλεγχος ροής προγράμματος: συνθήκες, τελεστές σύγκρισης, σύγκριση αλφαριθμητικών και ακολουθιών, boolean τελεστές, εμφωλιασμένες επαναλήψεις.
9. Συναρτήσεις
10. Χρήση αρχείων κειμένου για εισαγωγή και έξοδο δεδομένων
11. Σφάλματα και Εξαιρέσεις
12. Συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να προσδιορίσουν και να διακρίνουν τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python.
• Να γράφουν (να δημιουργούν, να συνθέτουν) προγράμματα (απλά ή σύνθετα).
• Να μετρούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν την ορθότητα και την καταλληλότητα ενός προγράμματος.
• Να εκσφαλματώνουν προγράμματα.
• Να γνωρίζουν, να επιλέγουν, να διακρίνουν, να ερμηνεύουν, να συνδυάζουν βασικές προγραμματιστικές έννοιες, δομές και τεχνικές.
• Να εκτελούν απλούς και σύνθετους αριθμητικούς υπολογισμούς μέσω του προγραμματισμού.
• Να χρησιμοποιούν δομές ελέγχου, συνθήκες, δομές απόφασης και δομές επανάληψης-βρόχους.
• Να δομούν τα προγράμματά τους με χρήση επαναληπτικών και αναδρομικών συναρτήσεων.
• Να διακρίνουν, να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου.
• Να συνθέτουν, να οργανώνουν και να προγραμματίζουν βασικές πράξεις σε δεδομένα όπως εύρεση και ταξινόμηση.
• Να μπορούν να επεξεργάζονται αρχεία κειμένου.
• Να μπορούν να επεξεργαστούν αυτόματα πληροφορία από το διαδίκτυο.
• Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εργαστούν με αποθετήρια κώδικα.

Μαθηματικά των Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Φροντιστήριο
ECTS: 5

1. Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων: Σύνολα. Απεικονίσεις. Πράξεις. Σχέσεις. Ισοδύναμα σύνολα.

2. Βασικές Αρχές: Μαθηματική επαγωγή. Αρχή εγκλεισμού – αποκλεισμού. Αρχή του περιστερεώνα. Αρχή της διαγωνιοποίησης.
3. Μαθηματική Λογική: Γλώσσα προτασιακού λογισμού. Τιμές αληθείας. Εκτίμηση. Λογικό Συμπέρασμα. Αξιώματα και πληρότητα του προτασιακού λογισμού. Δένδρα αληθείας. Αρχή της απόφασης. Κατηγορηματικός Λογισμός. Ποσοδείκτες.
4. Άλγεβρα Boole: Δικτυωτά. Πράξεις. Δίπολα.
5. Εισαγωγή στη συνδυαστική ανάλυση: Διατάξεις. Μεταθέσεις. Συνδυασμοί.
6. Διαφορές – Αθροίσματα: Ο τελεστής της διαφοράς. Παραγοντικά πολυώνυμα. Διώνυμο του Νεύτωνα.
7. Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών: Διαιρετότητα. Μέγιστος κοινός διαιρέτης. Αλγόριθμος του Ευκλείδη. Πρώτοι αριθμοί. Ισοτιμίες. Θεώρημα Εuler-Fermat.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :

• θα έχουν ολοκληρωμένη γνώση των βασικών εννοιών και συμβολισμών που αφορούν τα σύνολα, σχέσεις και απεικονίσεις,
• θα γνωρίζουν να εφαρμόζουν την αρχή της επαγωγής, την αρχή του περιστερεώνα και την αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού για την επίλυση προβλημάτων,
• θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τις βασικές τεχνικές του Προτασιακού Λογισμού, όπως για παράδειγμα, τους πίνακες αληθείας, την αρχή της απόφασης και τα δένδρα αληθείας,
• θα γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές απαρίθμησης που βασίζονται στις απλές και επαναληπτικές διατάξεις, τους απλούς και επαναληπτικούς συνδυασμούς. Επίσης, θα μπορούν να δίνουν συνδυαστικές αποδείξεις σε προβλήματα απαρίθμησης,
• θα μπορούν να υπολογίζουν απλά αθροίσματα χρησιμοποιώντας τον τύπο του Διωνύμου του Νεύτωνα και τα παραγοντικά πολυώνυμα,
• θα γνωριζουν βασικά στοιχεία και τεχνικές από την θεωρία αριθμών όπως ο αλγόριθμος του Ευκλείδη, η έννοια και οι ιδιότητες του ισοϋπολοίπου, η εύρεση των λύσεων Διοφαντικών εξισώσεων, το θεώρημα Euler-Fermat και οι εφαρμογές του,
• θα γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες τις δυαδικής άλγεβρας Boole και θα μπορούν να απλοποιούν εκφράσεις και συναρτήσεις της άλγεβρας Boole.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313