προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία 
ECTS: 5

Το μάθημα εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας. Αναφέρεται σε μια από τις βασικότερες τεχνικές βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής έρευνας, τον γραμμικό προγραμματισμό, ο οποίος προσφέρει τη μεθοδολογική προσέγγιση και το πλαίσιο επίλυσης πολλών προβλημάτων της οργάνωσης και της διοίκησης.
Πιο συγκεκριμένα πραγματεύεται τα εξής:
1. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
2. Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού
3. Μαθηματική διατύπωση του γραμμικού προγράμματος
4. Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
5. Γραμμικά προγράμματα με δύο μεταβλητές – Γραφική επίλυση
6. Η μέθοδος και ο αλγόριθμος simplex
7. Συμπληρωματικές υπολογιστικές τεχνικές
8. Δυϊκότητα
9. Ανάλυση ευαισθησίας
10. Ειδικά προβλήματα δικτύων
11. Το πρόβλημα μεταφοράς
12. Το πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας
13. Το πρόβλημα ανάθεσης
14. Το πρόβλημα της μέγιστης ροής σε δίκτυο
15. Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής σε δίκτυο
16. Ελάχιστο δένδρο ζεύξης
17. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζει σε ποιο βαθμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένα πρόβλημα μικρής ή μέσης πολυπλοκότητας μπορεί να μοντελοποιηθεί ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού
• Να κατανοεί σε βάθος τους αλγορίθμους επίλυσης γενικών και ειδικών γραμμικών προγραμμάτων
• Να ανακαλεί το καταλληλότερο ειδικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού που ταιριάζει στο δεδομένο πρόβλημα
• Να προσδιορίζει τις μεταβλητές και παραμέτρους που θα συνθέσουν το γραμμικό μοντέλο του προβλήματος
• Να χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό για την επίλυση του γραμμικού προγράμματος και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα.

Κορωνάκος Γρηγόρης

Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Εφαρμογών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών βάσει του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται ως βάση είναι η C#, που θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDEs) και συγκεκριμένα το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το Visual Studio Enterprise Edition. Με τη χρήση του Visual Studio και της C# ως γλώσσας προγραμματισμού, οι φοιτητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν desktop, web, ή/και mobile εφαρμογές, γρήγορα, αποδοτικά και κυρίως με την όσο το δυνατόν μικρότερη πιθανότητα να κάνουν λάθη προγραμματισμού ή/και λογικής.ων
9. Πολυωνυμική παρεμβολή συναρτήσεων
1. 0Αριθμητική ολοκλήρωση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού
• Παράγει εφαρμογές με αποδοτικό και ταχύ ρυθμό
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές της γλώσσας C#
• Κάνει αποσφαλμάτωση λογισμικού με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία
• Αναπτύσσει λογισμικό για ένα μεγάλο πλήθος από πεδία, συμπεριλαμβανομένων των παραθυρικών εφαρμογών, των εφαρμογών κονσόλας, των εφαρμογών web και των mobile εφαρμογών
• Εκτίθεται σε σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού με στόχο την ποιότητα του παραγόμενουαλογισμικού, καθώς και την ταχύτητα ανάπτυξης σύνθετων και πολύπλοκων προγραμμάτων/έργων
• Μαθαίνει να αξιολογεί και να εντοπίζει λογισμικό υλοποιημένο με εργαλεία οπτικού προγραμματισμού

540, κεντρικό κτίριο

Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

1. Βασικές έννοιες και αρχές Λειτουργικών Συστημάτων.
2. Αρχιτεκτονική, δομή και κατηγοριοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων.
3. Διεργασίες, Νήματα.
4. Δια-διεργασιακή επικοινωνία.
5. Χρονοδρομολόγηση της CPU.
6. Σύστημα μνήμης.
7. Διαχείριση μνήμης.
8. Εικονική Μνήμη.
9. Σελιδοποίηση.
10. Αλγόριθμοι διαχείρισης μνήμης.
11. Διαχείριση Αρχείων και καταλόγων.
12. Συστήματα Αρχείων. Είσοδος/Έξοδος.
13. Αδιέξοδα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :
• θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές των Λ.Σ.,
• θα μπορούν να περιγράφουν την αρχιτεκτονική, τη δομή και να διακρίνουν τις κατηγορίες των Λ.Σ.,
• θα ορίζουν και θα κατανοούν τις έννοιες της διεργασίας και του νήματος,
• θα προβαίνουν στη χρήση των προαναφερθέντων για την υποστήριξη της πολυεπεξεργασίας (multiprocessing),
• θα αναγνωρίζουν τις συνθήκες αποφυγής αδιεξόδων κατά την πολυεπεξεργασία,
• θα μπορούν να παραθέσουν τους αλγόριθμους χρονοδρομολόγησης της CPU,
• θα περιγράφουν τα συστήματα μνήμης, τους αλγόριθμους διαχείρισης αυτής (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής της σελιδοποίησης), και την εικονική μνήμη,
• θα προσδιορίζουν τις κύριες τεχνικές διαχείρισης μνήμης, όπως είναι η εναλλαγή μνήμης και η εικονικοποίηση μνήμης,
• θα είναι γνώστες των αλγόριθμων διαχείρισης και σελιδοποίησης της εικονικής μνήμης,
• θα διακρίνουν και θα κατηγοριοποιούν τις εντολές διαχείρισης αρχείων και καταλόγων,
• θα προσδιορίζουν το σύστημα Εισόδου/Εξόδου ενός Λ.Σ.

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Μεταγλωττιστές

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη εργασία
3. Ομαδική εργασία
4. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
5. Προαγωγή δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
6. Ικανότητες ελέγχου και αποτίμησης της ορθότητας των αποτελεσμάτων
7. Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών
8. Λήψη αποφάσεων
9. Επαγγελματική ακεραιότητα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζει και να εξηγούν τι είναι γλώσσα και γραμματική και πώς συμβολίζονται.
• Να αναγνωρίζει και να εξηγεί τους διαφορετικούς τρόπους προσδιορισμού σύνταξης (BNF, EBNF, συντακτικά διαγράμματα).
• Να χρησιμοποιεί τις προαναφερθείσες γνώσεις για να τις υλοποιεί.
• Να αναγνωρίζει και να εξηγεί τι είναι πρόταση, παραγωγή, προτασιακός τύπος,
• Να παράγει συμβολοσειρές από μία γραμματική και να αναπτύσσει το συντακτικό δέντρο μιας παραγωγής.
• Να αναγνωρίζει τις κανονικές εκφράσεις και τους συμβολισμούς FLEX.
• Να αναγνωρίζει ένα αυτόματο στοίβας (ντετερμινιστικό και μη-ντετερμινιστικό).
• Να χρησιμοποιεί ένα αυτόματο στοίβας για την αναγνώριση μιας συμβολοσειράς.
• Να κατασκευάζει το ελαχιστοποιημένο ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο για μια δεδομένη κανονική έκφραση.
• Να γνωρίζει, κατανοεί και εφαρμόζει τις στρατηγικές συντακτικής ανάλυσης.
• Να ορίζει, να εξηγεί και να υπολογίζει τα σύνολα FIRST, FOLLOW, EMPTY, LOOKAHEAD, να κατασκευάζει τον προβλέποντα συντακτικό πίνακα και να αναγνωρίζει μια LL(1) γραμματική.
• Να ελέγχει αν αναγνωρίζεται μια δεδομένη συμβολοσειρά από έναν συντακτικό αναλυτή.
• Να διακρίνει τα είδη των προτεραιοτήτων που δύναται να υπάρχουν μεταξύ συμβόλων μιας γραμματικής και τους συμβολισμούς αυτών.
• Να αποτιμά τις προτεραιότητες μεταξύ των συμβόλων μιας δεδομένης γραμματικής.
• Να κατασκευάζει τον πίνακα προτεραιοτήτων μιας γραμματικής.
• Να γνωρίζει, να εξηγεί και να υπολογίζει τα σύνολα LEFT, RIGHT.

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

207, κεντρικό κτίριο
+302104142131

Πιθανότητες και Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Φροντιστήριο
ECTS: 5

1. Πειράματα τύχης – Δειγματοχώροι – Γεγονότα – Αξιωματική θεμελίωση πιθανότητας.
2. Πιθανότητα ένωσης γεγονότων – Δεσμευμένη πιθανότητα – Ανεξαρτησία.
3. Τυχαίες μεταβλητές – Συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας – Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητες.
4. Παράμετροι κατανομών (μέση τιμή, διασπορα, τυπική απόκλιση).
5. Πιθανοθεωρητικές ανισότητες (Markov, Chebyshev, Jensen).
6. Ροπές τυχαίων μεταβλητών – Πιθανογεννήτριες, Ροπογεννήτριες.
7. Διακριτές κατανομές (Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson).
8. Συνεχείς κατανομές (ομοιόμορφη, κανονική, εκθετική) – Ανέλιξη Poisson – Κεντρικό οριακό θεώρημα.
9. Περιγραφική στατιστική – Συσχέτιση στατιστικών δεδομένων – Μετασχηματισμός στατιστικών δεδομένων.
10. Στατιστική συμπερασματολογία – Σημειακή εκτίμηση – Εκτιμήτριες συναρτήσεις – Αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια.
11. Ειδικές κατανομές (χ2, t, F) – Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, τη διασπορά και τη διαφορά μέσων τιμών κανονικών δειγμάτων – Γενίκευση σε μη κανονικά δείγματα.
12. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:
• να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής,
• να έχουν χτίσει το βασικό υπόβαθρο για περαιτέρω εμβάθυνση στις Πιθανότητες και τη Στατιστική,
• να αναγνωρίζουν τις τυχαίες κατανομές που περιγράφουν αρκετά τυχαιοκρατικά συστήματα,
• να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την μελέτη των προαναφερθέντων,
• να αναγνωρίζουν τις παραμέτρους των κατανομών,
• να διακρίνουν τα είδη των κατανομών,
• να εφαρμόζουν μεθοδολογίες Περιγραφικής Στατιστικής για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων,
• να μπορούν να συσχετίζουν και να μετασχηματίζουν στατιστικά δεδομένα,
• να οδηγούνται σε στατιστικά συμπεράσματα έχοντας γνώση όλων των προϋποθέσεων,
• να προβαίνουν σε έλεγχο υποθέσεων αξιοποιώντας τις κατάλληλες ανά ερευνητικό ερώτημα μεθόδους.

Μανές Κωνσταντίνος

Εφαρμογές Θεωρίας Γραφημάτων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Εισαγωγή.
2. Γραφήματα Δεσμών: Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Ισομορφισμός. Πράξεις. Συνεκτικότητα. Διμερή Γραφήματα. Επίπεδα Γραφήματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Χρωματικός Αριθμός. Ανεξαρτησία – Κάλυψη. Κόστος. Κορυφές με Επιγραφή. Πολυγραφήματα.
3. Δένδρα: Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Διατεταγμένα Δένδρα. Δυαδικά δένδρα. Διάσχιση διατεταγμένων και δυαδικών δένδρων.
4. Γραφήματα τόξων: Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Μήτρα. Απεικόνιση. Πράξεις. Πυρήνας. Βάση. Εφαρμογές: Δένδρα Αποφάσεων, Δένδρα και Πράξεις. Διάταξη Παραγωγής. Εφαρμογή στον Χρονικό Προγραμματισμό.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :
• θα γνωρίζουν τους βασικούς ορισμούς και τα βασικά θεωρήματα που αφορούν τα γραφήματα δεσμών και τα γραφήματα τόξων,
• θα γνωρίζουν ορισμένες βασικές αποδεικτικές τεχνικές της θεωρίας γραφημάτων,
• θα μπορούν να εφαρμόζουν αλγορίθμους που αφορούν για παράδειγμα την διαπέραση γραφημάτων, τον χρονικό προγραμματισμό, την τοπολογική διάταξη, την κατασκευή δένδρων αποφάσεων,
• θα μπορούν να μοντελοποιούν αρκετά αλγοριθμικά προβλήματα ως προβλήματα γραφημάτων.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Μάνατζμεντ

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων σε ομαδικό επίπεδο
4. Ηγετική ικανότητα
5. Διοικητικές δεξιότητες
6. Διαχείριση ομάδων έργου
7. Ενεργητική ακρόαση
8. Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων
9. Επίλυση προβλημάτων
10. Λήψη αποφάσεων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να περιγράφουν τις λειτουργίες της Διοίκησης, τους ρόλους και τις απαιτούμενες ικανότητες του μάνατζερ.
• Να περιγράφουν και να διακρίνουν τις δυνάμεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
• Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν χαρακτηριστικά και στάδια λήψης αποφάσεων για ορθές ομαδικές και ατομικές αποφάσεις.
• Να περιγράφουν τα είδη και τη διαδικασία προγραμματισμού δράσης των επιχειρήσεων για αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
• Να περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης, το πώς δημιουργείται η οργανωτική δομή, το πώς ορίζονται οι ρόλοι κι οι ευθύνες στα μέλη της επιχείρησης/ οργανισμού.
• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις πηγές δύναμης του ηγέτη – μάνατζερ, τι συνιστά η φύση της ηγεσίας.
• Να διακρίνουν και να αξιολογούν την καταλληλότητα εφαρμογής των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών της ηγεσίας.
• Να προσδιορίζουν κίνητρα και μεθόδους παρακίνησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο.
• Να γνωρίζουν πώς δημιουργούνται οι αποτελεσματικές ομάδες εργαζομένων και ποιά η δυναμική τους.
• Να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τα εμπόδια/ δυσκολίες που ανακύπτουν για την διασφάλιση της ομαλότητας των ατομικών και διομαδικών σχέσεων.
• Να ορίζουν και να υλοποιούν τις διαδικασίες και τα μέσα για την αποτελεσματική διαπροσωπική και οργανωσιακή επικοινωνία.
• Να αναγνωρίζουν τα είδη συστημάτων ελέγχου και τους τρόπους λειτουργίας τους.
• Να αντιλαμβάνονται τη σκοπιμότητα της δημιουργίας συστημάτων ελέγχου και τον τρόπο λειτουργίας τους.
• Να αξιολογούν και να υλοποιούν το καταλληλότερο σύστημα ελέγχου για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών, συστημάτων και διαδικασιών παραγωγής.

Νταλιάνης Φιλόθεος

Παιδαγωγικά

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Εισαγωγή(ιστορικό, ορισμοί)
2. Ταυτότητα του παιδαγωγικογενούς γνωστικού πεδίου
3. Επιστημονική παιδαγωγική και επιστημολογικές κατευθύνσεις της
4. Κριτική παιδαγωγική
5. Εξειδικευμένοι κλάδοι της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής
6. Επιστήμες της Αγωγής και της εκπαίδευσης-Ταυτότητα Υβριδικού γνωστικού πεδίου
7. Το περιεχόμενο της κοινωνίωσης, της μόρφωσης και της παιδείας
8. Μεθοδολογία της επιστημονικής Διδακτικής
9. Περιγραφικό Ερευνητικό Σχήμα-Διπολικό Ερευνητικό σχήμα
10. Το ερμηνευτικό παράδειγμα
11. Το Μακροκοινωνιολογικό παράδειγμα
12. Το αντικείμενο της επιστημονικής Διδακτικής
13. Ο μαθητής
14. Η Διδακτική Τεχνολογία
15. Διδασκαλία Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι:
• θα κατανοούν τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές/μεθόδους που άπτονται του επιστημονικού πεδίου τους, όσο και τις γενικές θεωρίες διδασκαλίας, στο πλαίσιο της διδακτικής μεθοδολογίας,
• θα διακρίνουν τις βασικές έννοιες και αρχές κάθε παιδαγωγικής προσέγγισης, αντιπαραβάλλοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εστιάζοντας στην υιοθέτηση της καταλληλότερης σε συγκεκριμένη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,
• θα αξιοποιούν τις κεντρικές ιδέες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, για να σχεδιάσουν ένα αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον,
• θα είναι γνώστες της πληθώρας των αντικειμένων και των μεθοδολογιών της επιστημονικής διδακτικής, για την υποδαύλιση της μαθησιακής διαδικασίας,
• θα είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύσουν με κριτική ματιά και να συνυπολογίζουν διάφορους παράγοντες (ηλικία, προϋπάρχον γνωστικό υπόβαθρο, θέματα ειδικής αγωγής, πολυπολιτισμικότητα κ.ά.), προκειμένου να επιτύχουν την εναλλαγή και την ενσωμάτωση των καταλληλότερων, σε κάθε μαθησιακή περίσταση μεθόδων για τον σχεδιασμό της αποτελεσματικότερης διδακτικής, παιδαγωγικής και μαθησιακής προσέγγισης.

Ζέας 80-82, 4ος όροφος
+302104142176

Δίκαιο της Πληροφορικής

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Δικαίου της Πληροφορικής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Δίκαιο στις νέες τεχνολογίες
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο δικαίωμα της πληροφορίας
3. Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
4. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων
5. Το απόρρητο της επικοινωνίας
6. Το πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ για την Πνευματική Ιδιοκτησία και την κοινωνία της πληροφορίας
7. Η πρόκληση της διασυνοριακής ροής πληροφοριών και το εφαρμοστέο δίκαιο
8. Το ζήτημα της ευθύνης των ενδιαμέσων
9. Νομικά Πληροφοριακά συστήματα
10. Ηλεκτρονική Τραπεζική (e- Banking)

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση :
• Να κατανοούν την αλληλεπίδραση του δικαίου με τις νέες τεχνολογίες.
• Να εφαρμόζουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως από το πρίσμα του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.
• Να διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας.
• Να διαχειρίζονται το εφαρμοστέο δίκαιο στις αγορές μέσω διαδικτύου.
• Να αναγνωρίζουν το ζήτημα της ευθύνης των ενδιαμέσων.
• Να προσδιορίζουν και να περιφρουρούν το ζήτημα της ευθύνης των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, των διαχειριστών σελίδων σε social media κλπ.
• Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μηχανισμούς ασφάλειας στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e- Banking) και αποκατάστασης αστοχιών, ιδίως σε περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης.
• Να γνωρίζουν σε βάθος τις προβλεπόμενες διατάξεις για τη νομική αντιμετώπιση του spamming.
• Να ανακαλύπτουν τρόπους κατοχύρωσης της αποδεικτικής ισχύος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σινανιώτη Αριστέα

Αγγλικά ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 3

Εξοικείωση με κείμενα για:
-Διαφήμιση (μορφές)
-Προώθηση και επαναπροώθηση προϊόντων
-Οικονομία και αγορά
-Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
-Περιβάλλον και παραγωγικότητα
-Πληθωρισμός
-Τεχνολογία
-Βιομηχανία και φυσικό περιβάλλον
– Ασφάλεια έναντι επιχειρηματικών κινδύνων
-Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
-Χρηματιστήριο
-Διαδίκτυο
– Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών μέσων
-Τεκμηρίωση
-Ορολογία επιχειρήσεων και τραπεζών

Διδασκαλία συντακτικού και γραμματικής σε προχωρημένο επίπεδο για αρχικά στάδια σύνθεσης επιστημονικού και ακαδημαϊκού κειμένου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές είναι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοούν και να επεξεργάζονται κείμενα και άρθρα διεπιστημονικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη χρήση και τη βελτιστοποίηση λογισμικών σε επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κτλ. Η επαφή με τις διαφορετικές και ποικίλες χρήσης λογισμικών καθιστά τους φοιτητές ικανούς να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προσανατολισμένοι σε σχεδιασμό, επέκταση και πώληση λογισμικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως τη διαχείριση της παραγωγικότητας, την αποδοτική διοίκηση προσωπικού, την διευκόλυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη λήψη αποφάσεων, την εξοικονόμηση χρόνου, τις επενδύσεις, τις συναλλαγές, κλπ.
• Να είναι δεκτικοί στην προώθηση και την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών, σχεδιάζοντας ή ανακατασκευάζοντας νέες, αποδοτικότερες εφαρμογές, συμβάλλοντας σε μια δημιουργικότερη, διεθνώς ανταγωνιστική αγορά, αλλά και προωθώντας την έρευνα στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

Μόρμορη Πελαγία

Γαλλικά ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 3

1. Θέματα ευρύτερης κουλτούρας γαλλόφωνων χωρών
2. Θέματα περιβάλλοντος
3. Οικονομία
4. Ταξίδια
5. Ανταλλαγές
6. Πρόγραμμα Erasmus
7. Προφορική έκφραση: Κατανόηση εξειδικευμένων συζητήσεων
8. Προφορική έκφραση: Διαδραστικές ασκήσεις
9. Προφορική έκφραση: Μονόλογος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι:
• θα έχουν μια προχωρημένη γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο,
• θα κατανοούν εξειδικευμένα κείμενα στα Γαλλικά από διάφορες πηγές (λογοτεχνία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.), η επαφή με τα οποία θα τους δώσει το έναυσμα για μια διεπιστημονική, σφαιρική, ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως τα soft skills (διαχείριση συγκρούσεων, ενεργητική ακρόαση, συνεργατικό/ομαδικό πνεύμα κτλ.), καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα ζητήματα του επιστημονικού τους πεδίου.

Ζέας 80-82, 4ος όροφος
+302104142176