προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Δίκτυα Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 1 Εργαστήριο
ECTS: 5

Στο μάθημα αυτό περιγράφονται με εισαγωγικό, αλλά πλήρη, τρόπο οι βασικές έννοιες και αρχές δικτύωσης και τα πρωτόκολλα, πάνω στα οποία στηρίζονται τα διάφορα είδη δικτύων, με έμφαση στα πρωτόκολλα του Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα αναλύονται:

Βασικές έννοιες και αρχές δικτύωσης
• είδη δικτύων (δίκτυα μεταγωγής, διαδίκτυα), σχεδίαση (αρχιτεκτονική αναφοράς OSI και αρχιτεκτονική TCP/IP)

Σύνδεσμοι και μετάδοση πληροφορίας
• διάδοση και μετάδοση σήματος μέσα από ένα σύνδεσμο, ταχύτητα μετάδοσης, πολυπλεξία
• αλγόριθμοι και τεχνολογίες προσπέλασης σε κοινό μέσο
• αξιόπιστη μετάδοση

Δίκτυα Μεταγωγής
• προώθηση και τεχνολογίες μεταγωγής

Διαδίκτυα
• γενικές αρχές διαδικτύωσης, δρομολόγηση, είδη αλγόριθμων δρομολόγησης
• δίκτυα IP: διευθυνσιοδότηση, ARP, προώθηση, δρομολόγηση (OSPF,BGP), κατακερματισμός, πρωτόκολλο ICMP

Επικοινωνία από άκρο σε άκρο
• επικοινωνία διεργασιών (βασικοί μηχανισμοί)
• πρωτόκολλα UDP και TCP

Ασύρματες Επικοινωνίες
• Αρχές λειτουργίας κινητών επικοινωνιών
• Πρωτόκολλα πρόσβασης στο μέσο σε τοπικά ασύρματα δίκτυα

Επίδοση Εφαρμογών
• Κωδικοποίηση και ποιότητα υπηρεσιών
• πρωτόκολλα για μεταφορά βίντεο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Κατανοεί θεμελιώδεις έννοιες (π.χ. Αρχιτεκτονικές δικτύων: Μεταγωγής, Μεταγωγή κυκλώματος και μεταγωγή πακέτου, Τύποι δικτύων (τοπικά δίκτυα, μητροπολιτικά δίκτυα, δίκτυα ευρείας περιοχής, ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα), Τοπολογίες δικτύων (πλέγμα, αρτηρία, δακτύλιος, αστέρας).
• Θα αναγνωρίζει τα Χαρακτηριστικά απόδοσης (π.χ) καθυστέρηση, εύρος ζώνης, ρυθμαπόδοση, ρυθμός απώλειας πακέτων.
• Θα προσδιορίζει και θα ταξινομεί τα στάδια Σχεδίασης Δικτύων: Διαστρωμάτωση, Πρωτόκολλα και Πρότυπα, Συνδεσμοστραφείς και ασυνδεσμικές υπηρεσίες.
• Θα διακρίνει το μοντέλο αναφοράς OSI, τη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP και τη χρήση τους στους Οργανισμούς Τυποποίησης
• Θα είναι σε θέση να προσεγγίζει και να ορίζει το Φυσικό επίπεδο: αναλογική και ψηφιακή αναπαράσταση, Κωδικοποίηση και διαμόρφωση, Μέσα μετάδοσης, Ανίχνευση και Διόρθωση σφαλμάτων, Πολυπλεξία.
• Θα διακρίνει το Επίπεδο Συνδέσμου Μετάδοσης Δεδομένων: πλαισίωση, έλεγχος σφαλμάτων (πρωτόκολλα ARQ), έλεγχος ροής, πρότυπα και πρωτόκολλα δευτέρου επιπέδου (DSL, ISDN).
• Θα έχει εμπεδώσει τα επίπεδα του Ελέγχου πολλαπλής πρόσβασης: διευθυνσιοδότηση, πολλαπλή πρόσβαση με και χωρίς ανταγωνισμό, τεχνολογίες τοπικών δικτύων (Ethernet, Token Ring, Gigabit Ethernet), Επαναλήπτες, γέφυρες, κατανεμητές και μεταγωγείς.
• Θα διαχειρίζεται τα Ασύρματα τοπικά δίκτυα (wifi) και δίκτυα κινητών επικοινωνιών (3η και 4η γενιά).
• Θα υλοποιεί τις εφαρμογές των Δικτύων Μεταγωγής (μεταγωγή πακέτου και εικονικά κυκλώματα, μεταγωγείς) και θα σχεδιάζει/αναπτύσσει τη Διαδικτύωση (δρομολόγηση, αλγόριθμοι δρομολόγησης διανυσμάτων απόστασης και κατάστασης συνδέσμων), τον Έλεγχο συμφόρησης, Το πρωτόκολλο IP (διευθυνσιοδότηση, πρωτόκολλα δρομολόγησης OSPF και BGP, κατακερματισμός).
• Θα κατανοεί τις αρχές πίσω από τις υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς δεδομένων (Πολύπλεξη/αποπολύπλεξη(multiplexing/demultiplexing, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, έλεγχος ροής (flow control), έλεγχος συμφόρησης (congestion control) και θα τηρεί τα πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς του Διαδικτύου, UDP: ασυνδεσμική μεταφορά, TCP: συνδεσμική μεταφορά.
• Θα ελέγχει το επίπεδο συμφόρησης του TCP.
• Θα αναπτύσσει και θα εφαρμόζει εννοιολογικά, σχεδιαστικά θέματα πρωτοκόλλων δικτυακών εφαρμογών.
• Θα αξιοποιεί μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς, μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή (client-server), μοντέλο ομότιμων (peer-to-peer), δημοφιλή πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής: HTTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS.
• Θα αναπτύσσει νέα πρωτόκολλα και εφαρμογές αξιολογώντας την κάθε περίπτωση.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Αλγόριθμοι

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη τεχνικών για την επίλυση βασικών υπολογιστικών προβλημάτων και η παρουσίασή τους χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Τα προβλήματα που μελετούνται είναι κεντρικά στην επιστήμη της Πληροφορικής και ο σχεδιασμός αποδοτικών τεχνικών επίλυσης για αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα συντελεί στη γρήγορη επίλυση ενός πολύ μεγάλου αριθμού άλλων υπολογιστικών προβλημάτων που ανακύπτουν στα διάφορα πεδία εφαρμογών της Πληροφορικής.

Στη παρουσίαση των σχετικών αλγορίθμων, έμφαση δίνεται στο χρόνο εκτέλεσης τους και σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται μαθηματικά το πλήθος των βασικών εντολών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, τεκμηριώνεται αναλυτικά και η ποιότητα της λύσης που προσφέρει μία αλγοριθμική τεχνική στις περιπτώσεις που η επίτευξη της βέλτιστης λύσης είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία.

Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται αλγόριθμοι για προβλήματα ταξινόμησης, αναζήτησης, για προβλήματα γραφημάτων όπως διατρέξεις, συνεκτικές συνιστώσες, τοπολογική διάταξη, ελάχιστα γεννητικά δένδρα και συντομότερες διαδρομές. Επίσης, παρουσιάζονται αλγόριθμοι για βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς (πολλαπλασιασμός πινάκων, υπολογισμός τιμής πολυωνύμου, γρήγορος μετασχηματισμός Fourier).

Επίσης, γίνεται εισαγωγή στις έννοιες της Θεωρίας Υπολογισμού (Κλάσεις Πολυπλοκότητας κτλ.)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής τoυ μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζουν το πλήθος των βασικών εντολών για την ολοκλήρωση των αλγόριθμων.
• Να εφαρμόζουν εύστοχα τις κατάλληλες αλγοριθμικές τεχνικές για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν στα διάφορα πεδία εφαρμογών.
• Να κατανοούν τη εγγενή δυσκολία ενός αλγοριθμικού προβλήματος.
• Να διακρίνουν το αλγοριθμικό πρόβλημα στα συστατικά του μέρη.
• Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν πιθανές αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης.
• Να εκτιμούν τόσο αναλυτικά όσο και πειραματικά την ποιότητα λύσης ενός αλγορίθμου.
• Να συμπεραίνουν με βάση τα παραπάνω και να επιλέγουν τη βέλτιστη λύση για το εκάστοτε πρόβλημα.
• Να προσδιορίζουν αναλυτικά την πολυπλοκότητα χώρου και χρόνου των αλγοριθμικών τεχνικών.
• Να υλοποιούν αποδοτικά αλγορίθμους λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη πλατφόρμα υλοποίησης.

Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

Το μάθημα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και χρήση των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), οι οποίες αποτελούν κομβικά συστατικά ενός οποιουδήποτε Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
1. Θεωρητικό υπόβαθρο (Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα),
2. Εκμάθηση της γλώσσας SQL (η οποία αποτελεί το de-facto standard των συστημάτων διαχείρισης ΒΔ),
3. Τεχνικές σχεδίασης Σχεσιακών ΒΔ, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας κανονικοποίησης,
4. Εργαστηριακές ασκήσεις σε ένα δημοφιλές σύστημα διαχείρισης ΒΔ (PostgreSQL).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:
• Θα κατανοούν θέματα σχετικά με το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο των ΒΔ, όπως το Σχεσιακό Μοντέλο και η γλώσσα SQL, ως κομβικών συστατικών ενός ΠΣ.
• Θα αξιοποιούν τη θεωρητική γνώση για να σχεδιάζουν και να αναλύουν τα δεδομένα ενός ΠΣ.
• Θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα SQL έχοντας διδαχθεί τη θεωρητικό υπόβαθρο της Σχεσιακής Άλγεβρας.
• Θα ενσωματώνουν τις τεχνικές σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων για την αποτελεσματική κατασκευή και αξιοποίησή τους.
• Θα διακρίνουν τις λοιπές παραμέτρους για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν Βάσεις Δεδομένων με διευρυμένες δυνατότητες.
• Θα έχουν σφαιρική ενημέρωση, ερευνητική και εμπειρική, για περαιτέρω εξειδίκευση στο χώρο των ΠΣ και των ΒΔ (επαγγελματικά ή/και ακαδημαϊκά.

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449

Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

Το μάθημα ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εξάσκηση σε θέματα προγραμματισμού στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, όπως προγραμματισμό sockets, την υλοποίηση εφαρμογών πελάτη-εξυπηρετητή και τις αρχιτεκτονικές 3-tier. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server)
2. Δικτυακός Προγραμματισμός¬ (socket programming, tcp-udp)
3. Πρωτόκολλο HTTP (περιγραφή, σύνδεση με το μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή)
4. Προγραμματισμός HTTP: Υλοποίηση Web server
5. Παραλλαγές Αρχιτεκτονικής Πελάτη-Εξυπηρετητή (3-trier αρχιτεκτονικές)
6. Προγραμματισμός από την μεριά του εξυπηρετητή (Java servlets)
7. Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων σε διαδικτυακές εφαρμογές

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :
• θα μπορούν να παραθέσουν τις βασικές αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, όπως είναι οι αρχιτεκτονικές client-server και 3-tier,
• θα γνωρίζουν τις βασικές τεχνολογίες για το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό όπως είναι τα πρωτόκολλα IP, TCP, UDP και HTTP, η τεχνολογία sockets, οι διακομιστές ιστού (web servers) και οι διακομιστές εφαρμογών (application servers),
• θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές για τον παγκόσμιο ιστό με χρήση κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
• θα μπορούν να υλοποιούν προγραμματισμό sockets (TCP sockets και UDP sockets),
• θα παράγουν εφαρμογές πελάτη-εξυπηρετητή,
• θα μπορούν να ενσωματώνουν στις εφαρμογές τους την αρχιτεκτονική 3-tier.

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 1 Εργαστήριο
ECTS: 5

Το γνωστικό πεδίο της θεωρίας και των εφαρμογών των Σημάτων και Συστημάτων αναπτύσσεται με ταχύ και αδιάκοπο ρυθμό επί μια σειρά δεκαετιών και πλέον αποτελεί αντικείμενο θεμελίωσης της επιστήμης σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων σπουδών στη σύγχρονη Πληροφορική. Παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για τη διδασκαλία εξειδικευμένων τεχνολογικών μαθημάτων, όπως Αναγνώριση Προτύπων, Ανάλυση Εικόνας, Τεχνητή Όραση, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Συστήματα Πολυμέσων, Επεξεργασία Φωνής κ.ά.

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται στις ακόλουθες 7 ενότητες:
Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες του σήματος και του συστήματος, παραδείγματα σημάτων και συστημάτων στην Πληροφορική, ταξινόμηση σημάτων, βασικές ιδιότητες συστημάτων
Ενότητα 2: Μετασχηματισμοί σημάτων
Ενότητα 3: Δειγματοληψία και κβάντωση σημάτων
Ενότητα 4: Γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα συστήματα
Ενότητα 5: Συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωση
Ενότητα 6: Ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας
Ενότητα 7: Το προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση :
• Να κατανοεί και να προσδιορίζει τις έννοιες του σήματος και του συστήματος
• Να ταξινομεί τα σήματα σε αναλογικά ή ψηφιακά και συνεχούς ή διακριτού χρόνου
• Να αναγνωρίζει και να διευρευνά τις βασικές ιδιότητες συστημάτων, όπως γραμμικότητα, αιτιατότητα, χρονική (α)μεταβλητότητα, κ.ά.
• Να προσδιορίζει την έννοια του συνεχούς και διακριτού μετασχηματισμού Fourier
• Να σχεδιάζει και να υλοποιεί τη διαδικασία της (περιοδικής) δειγματοληψίας
• Να εφαρμόζει τη διαδικασία της (ομοιόμορφης-γραμμικής) κβάντωσης
• Να ορίζει τις έννοιες της συνέλιξης, της κρουστικής απόκρισης και της συνάρτησης μεταφοράς γραμμικών, χρονικά αναλλοίωτων συστημάτων
• Να γνωρίζει και να διαχειρίζεται Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνίας
• Να χρησιμοποιεί Αναλογική Διαμόρφωση : Εύρους, Γωνίας (φάσης, συχνότητας), Παλμών
• Να είναι γνώστης της Πολύπλεξης
• Να αναλύει και να διερευνά τη Συμπεριφορά συστημάτων παρουσία θορύβου
• Να διακρίνει και να αναπτύσσει Παλμοκωδική διαμόρφωση
• Να εφαρμόζει το θεώρημα Shannon Hartley
• Να ανιχνεύει τα δυαδικά σήματα
• Να προγραμματίζει και να υλοποιεί Μετάδοση στη βασική ζώνη
• Να χρησιμοποιεί Ζωνοπερατές ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης
• Να προγραμματίζει στο περιβάλλον MATLAB (ή αντίστοιχο)

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Το μάθημα ασχολείται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με μεθόδους, τεχνικές, πλατφόρμες, λογισμικά κλπ που προσφέρουν υποστήριξη στις διαδικασίες της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της μάθησης. Πιο αναλυτικά, τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μαθήματος είναι τα εξής:
1. Ιστορική αναδρομή για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
2. Ασύγχρονη και σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση.
3. Οφέλη της χρήσης-ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
4. Γνωριμία με τις Web 2.0 τεχνολογίες.
5. Γνωριμία με εκπαιδευτικά λογισμικά για την δημιουργία κουίζ, κόμικ, αφισών, σταυρόλεξων, ιστοεξερευνήσεων, wikis, avatar κλπ.
6. Γνωριμία με τον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου και λογιμικών «Φωτόδεντρο».
7. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαμβάνουν την χρήση ΤΠΕ στην διαδικασία και τον τρόπο διδασκαλίας ενός διδακτικού αντικειμένου.
8. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών.
9. Γνωριμία με CMS (Content Management Systems – Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) και LMS (Learning Management Systems – Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης).
10. Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (Moodle) για την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων.
11. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια.
12. Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
• Να περιγράφουν και να εξηγούν όρους και έννοιες που σχετίζονται με την χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση.
• Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα οφέλη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
• Να αξιοποιούν τις web2.0 τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Να προσδιορίζουν και να ερμηνεύουν τις έννοιες CMS (Content Management System) και LMS (Learning Management System) και να αναγνωρίσουν τις διαφορές τους.
• Να μπορούν να αναγνωρίζουν αν μια εφαρμογή είναι CMS ή LMS.
• Να χειρίζονται υφιστάμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και πλατφόρμες και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν είτε επικουρικά για την διδασκαλία κάποιου γνωστικού αντικειμένου, είτε για την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων.
• Να ενσωματώνουν εφαρμογές πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Να προτείνουν λύσεις που αφορούν στην χρήση των ΤΠΕ για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό.
• Να συγκρίνουν εκπαιδευτικά λογισμικά.
• Να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό.
• Να αναπτύσσουν ένα δικό τους εκπαιδευτικό λογισμικό.

207, κεντρικό κτίριο
+302104142131

Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφοριών
2. Εντροπία, Η Εντροπία ως μέτρο πληροφορίας, Τυχαιότητα
3. Xωρητικότητα καναλιού
4. Aξιόπιστη μετάδοση και το δεύτερο θεώρημα του Shannon
5. ∆ίαυλοι
6. Θεωρία κωδίκων
7. Κώδικες
8. Κώδικες ανίχνευσης διόρθωσης σφάλματος, Κωδικοποίηση χωρίς θόρυβο. Κωδικοποίηση με θόρυβο, Κώδικες μεταβλητού μήκους (Fano-Shannon, Huffman), Αλγόριθμοι συμπίεσης δεδομένων (Lempel Ziv, αριθμητικοί κώδικες)
9. Αλγεβρικοί κώδικες, Γραμμικοί-Κυκλικοί κώδικες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσει τη θεωρία κωδίκων
• Ταξινομήσει τις εκφάνσεις τους (είδη)
• Εμβαθύνει στη θεωρία τους για μελλοντική αξιοποίησή της στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής του κατάλληλου για κάθε περίσταση κώδικα
• Διερευνήσει τις εναλλακτικές κωδικοποίησης
• Αξιολογήσει την ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να μεταφερθεί από ένα κανάλι επικοινωνίας
• Να αξιολογήσει την τυχαιότητα μιας πηγής
• Να υλοποιήσει αλγορίθμους συμπίεσης
• Να εντοπίσει και να διορθώσει τυχαία σφάλματα σε ένα σήμα κατά τη μεταφορά του
• Να εντοπίσει και να διορθώσει τυχαία σφάλματα σε ένα σύστημα αρχείων λόγω φυσικής φθοράς

Εφαρμοσμένη Συνδυαστική

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων «Μαθηματικά των Υπολογιστών» και «Διακριτά Μαθηματικά», τα οποία διδάσκονται στο πρώτο έτος του τμήματος, δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά προβλήματα συνδυαστικών δομών.

Πιο αναλυτικά στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος εντοπίζονται τα εξής:
1. Συνδυαστικά αντικείμενα και παράμετροι.
2. Γεννήτριες συναρτήσεις (συνήθεις, εκθετικές, πολλών μεταβλητών).
3. Εισαγωγή στις τεχνικές κατασκευής συνδυαστικών αντικειμένων (backtracking κώδικες Gray, ranking-unranking).
4. Απαρίθμηση και αλγόριθμοι κατασκευής για σύνολα, διατάξεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί, διαμερίσεις συνόλου, δένδρα, μονοπάτια, μη τεμνόμενες διαμερίσεις συνόλων, διαμερίσεις ακεραίω.
5. Young tableaux, αλγόριθμος RSK, απαριθμήσεις Young tableaux, τύποι hook-length.
6. Μερικές διατάξεις – Δικτυωτά (αλυσίδες, αντιαλυσίδες, γραμμικές επεκτάσεις, συνάρτηση Mobius, αντιστροφή).
7. Διαδρομές σε γραφήματα: Η μέθοδος transfer-matrix, το Λήμμα Gessel-Viennot.
8. Απαρίθμηση με συμμετρίες: Μέθοδος Polya.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:
• Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία απαρίθμησης, όπως οι γεννήτριες συναρτήσεις και η θεωρία Polya για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται συχνά στην Πληροφορική.
• Θα γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές κατασκευής συνδυαστικών αντικειμένων.
• Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αλγόριθμους για την αποτελεσματική κατασκευή συνδυαστικών αντικειμένων.
• Θα μπορούν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν αποδοτικά τα βασικά συνδυαστικά αντικείμενα, τα οποία εμφανίζονται συχνά σε αλγορίθμους αναζήτησης λύσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης, σε προβλήματα μεγάλων διακριτών δομών (διαδίκτυο, DNA, δευτεροταγείς δομές, ανθρώπινος εγκέφαλος) καθώς και στην ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμων.

Μανές Κωνσταντίνος

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Ομαδική Εργασία
2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των ενδεδειγμένων ΤΠΕ
3. Επίλυση προβλημάτων
4. Λήψη αποφάσεων
5. Άσκηση κριτικής και ενίσχυση κριτικής ικανότητας
6. Καινοτομία
7. Αποδοτική προσαρμογή σε απρόβλεπτες καταστάσεις
8. Σχεδιασμός στοχοθεσίας και διαχείριση εφαρμογής της
9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
10. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
11. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική.
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τις μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
• Να προσδιορίζουν πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής).
• Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής.
• Να εμπεδώσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα.
• Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.
• Να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα λογισμικά για τη χάραξη στρατηγικής στοχοθεσίας
• Να παρακολουθήσουν τη στοχοθεσία αυτή με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων επιστρατεύοντας στρατηγικούς τρόπους χρησιμοποίησης ΤΠΕ, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές εφαρμογές τόσο στο εικονικό πλαίσιο μιας επιχείρησης, όσο και σε πραγματικές περιπτώσεις.

Πολλάλης Ι

Ξενόγλωσση Ορολογία της Πληροφορικής

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Ο υπολογιστής(ιστορία-λειτουργικά μέρη) Ασκήσεις λεξιλογίου
2. Σύντομη Ιστορία πληροφορικής (όροι από a-b), Ασκήσεις
3. Εκπαίδευση του φοιτητή Πληροφορικής (όροι από c), Ασκήσεις
4. Τα καθήκοντα του επαγγελματία της πληροφορικής (όροι συνέχεια c), Ασκήσεις
5. Εφαρμογές πληροφορικής (συνέχεια του c), Ασκήσεις
6. Επιχειρήσεις πληροφορικής (συνέχεια c και d), Ασκήσεις
7. Κωδικοποίηση πληροφοριών , ψηφιακά συστήματα, παρουσίαση αριθμών, παρουσίαση χαρακτήρων Alphanumeriques (όροι d και e), Ασκήσεις
8. Γλώσσες προγραμματισμού ( e και f) , Ασκήσεις
9. Παροιμίες προγραμματισμού (f και g) , Ασκήσεις
10. Συστήματα Επεξεργασίας (h και i) , Ασκήσεις
11. Τηλεπληροφορική(i, j, k, l) , Ασκήσεις
12. Δίκτυα (l), Ασκήσεις
13. Προλογισμικά (m), Ασκήσεις
14. Ποιότητες Λογισμικού(m), Ασκήσεις
15. Αρχεία (n, o), Ασκήσεις
16. Βάσεις Δεδομένων (p), Ασκήσεις
17. Διεθνής Επιτροπή Πληροφοριών και ελευθεριών (p, q, r), Ασκήσεις
18. Τεχνητή Νοημοσύνη (r, s), Ασκήσεις
19. Χρονολόγιο Internet (s, t), Ασκήσεις
20. Πολυμέσα (t, u, v, w, x, y, z), Ασκήσεις

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι:
• Θα έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους με προχωρημένη ορολογία Πληροφορικής.
• Θα μπορούν να κάνουν παραγωγή εξειδικευμένου γραπτού λόγου στο πλαίσιο σύνταξης επιστημονικών κειμένων.
• Θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση και θα μπορούν να χρησιμοποιούν επαγγελματική ορολογία.
• Θα χρησιμοποιούν λογισμικά μηχανικής μετάφρασης από και προς τα Γαλλικά για εξειδικευμένα κείμενα.
• Θα αναλύουν, θα διακρίνουν και θα αξιολογούν τις πληροφορίες από τις πηγές στις υπάρχουσες επιστημονικού περιεχομένου βάσεις δεδομένων.
• Θα συνθέτουν τις πληροφορίες που αντλούν και θα τις επεξεργάζονται αξιοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας.
• Θα εκμεταλλεύονται τα δίκτυα και θα αξιολογούν τα δεδομένα που συλλέγουν.
• Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία με τη διευκόλυνση της Τηλεπληροφορικής.
• Θα ταξινομούν τα δεδομένα κάνοντας χρήση των μεθόδων δημιουργίας κατάλληλων αρχείων.

Ζέας 80-82, 4ος όροφος
+302104142176

Μαμάκου Ειρήνη

201/Γρ. Λαμπράκη
126 +30 2104142641

Δυναμικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Ανάμεσα στους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους αναφέρονται ενδεικτικά:
• Εξοικείωση με τις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.
• Αναπαράσταση δυναμικών συστημάτων στο χώρο των φάσεων.
• Επίλυση γραμμικών δυναμικών συστημάτων.
• Κατανόηση των εννοιών των ροών και της ευστάθειας.
• Εισαγωγή στη μελέτη μορφοκλασματικών συνόλων.
• Εισαγωγή στη μελέτη χαοτικών δυναμικών συστημάτων.
• Εφαρμογή της μαθηματικής προτυποποίησης στη μελέτη φυσικών, μετεωρολογικών, βιολογικών και οικονομικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα παρατίθεται αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Στοιχεία Ανάλυσης και επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ειδικού τύπου.
2. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, γραμμικές απεικονίσεις, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα.
3. Αλγοριθμική Επίλυση Μη – Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων.
4. Δισδιάστατες ροές, χώρος φάσεων.
5. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και γραμμικά δυναμικά συστήματα.
6. Διακριτά δυναμικά συστήματα – Εξισώσεις διαφορών.
7. Μη γραμμική δυναμική.
8. Χαοτικά Δυναμικά Συστήματα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται ότι :
• θα επιλύουν αλγεβρικές και διαφορικές εξισώσεις,
• θα υπολογίζουν τις ιδιοτιμές και τα ιδιοανύσματα γραμμικών απεικονίσεων,
• θα αναγνωρίζουν τα δυναμικά συστήματα (αυτόνομα και μη) και θα τα περιγράφουν με τις κατάλληλές διαφορικές εξισώσεις, τις οποίες και θα επιλύουν,
• θα αντιλαμβάνονται την έννοια της ευστάθειας δυναμικού συστήματος,
• θα διακρίνουν τα διακριτά και τα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα,
• θα περιγράφουν την χαοτική συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος,
• θα έχουν την δυνατότητα προσομοίωσης και αλγοριθμικής επίλυσης μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων για οποία δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός των αναλυτικών εξισώσεων που περιγράφουν την χρονική εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων,
• θα κατανοούν και θα αξιολογούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα δυναμικό σύστημα εμφανίζει χαοτική Συμπεριφορά,
• θα μελετούν στην ολότητά τους τα δυναμικά συστήματα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εφαρμογές φυσικής, βιολογίας και οικονομικών.

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Σχέση διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ, πολυπλοκότητα αριθμητικών πράξεων, Ευκλείδειος και εκτεταμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος, γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα, ισοτιμίες, Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, Θεώρημα Euler-Fermat, μικρό Θεώρημα Fermat, συνάρτηση Euler, ο αλγόριθμος RSA, αρχικές ρίζες, υπόλοιπα δυνάμεων, τετραγωνικά υπόλοιπα, τα σύμβολα Legendre και Jacobi, εύρεση τετραγωνικής ρίζας modulo n, πιστοποίηση πρώτων: κριτήρια Fermat, Solovay-Strassen, Miller-Rabin, αλγόριθμοι παραγοντοποίησης ακεραίων: Dixon, p-1 και ρ του Pollard, συνεχών κλασμάτων, quadratic sieve, number field sieve, αλγόριθμοι εύρεσης διακριτού λογάριθμου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι :
• θα γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες που απορρέουν από την σχέση διαιρετότητας αριθμών,
• θα μπορούν να υπολογίζουν την πολυπλοκότητα αριθμητικών πράξεων,
• θα γνωρίζουν και θα εφαρμόζουν τον Ευκλείδειο και τον εκταταμένο Ευκλείδειο αλγόριθμο,
• θα επιλύουν γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις,
• θα γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες της σχέσης ισοτιμίας,
• θα μπορούν να εφαρμόζουν τα θεωρήματα Euler-Fermat και το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων,
• θα γνωρίζουν τον αλγόριθμο RSA,
• θα μπορούν να υπολογίζουν και να χρησιμοποιούν τετραγωνικά υπόλοιπα, τα σύμβολα του Legendre και Jacobi.,
• θα γνωρίζουν αλγόριθμους πιστοποίησης πρώτων αριθμών όπως για παράδειγμα το κριτήριο Fermat και ο αλγόριθμος Miller-Rabin,
• θα γνωρίζουν αλγόριθμους παραγοντοποίησης ακεραίως όπως για παράδειγμα οι αλγόριθμοι του Pollard και το τετραγωνικό κόσκινο,
• θα γνωρίζουν αλγόριθμους υπολογισμού του διακριτού λογαριθμου.

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Αγγλικά ΙV

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 3

1. Αυτόνομη εργασία (μελέτη κειμένων).
2. Αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών σχετικών με τη θεματολογία των κειμένων τους χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
6. Προαγωγή της καινοτόμου, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
7. Άσκηση κριτικής ικανότητας.
8. Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών.
9. Επαφή με και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
10. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
11. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση:
• Να κατανοούν τον αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο για την εποικοδομητική επικοινωνία και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.
• Να αποκτούν εμπλουτισμένες γνώσεις λεξιλογίου, μορφολογίας και σύνταξης στο πλαίσιο της επιστημονικής συγγραφής απευθυνόμενης σε διεθνή περιβάλλοντα.
• Να επεξεργάζονται και να κατανοούν αυθεντικά ερευνητικά και ενημερωτικά κείμενα διεπιστημονικού ενδιαφέροντος που άπτονται θεμάτων της αξιοποίησης της Πληροφορικής σε τομείς Προώθησης προϊόντων (Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο κτλ.), λειτουργίας Τραπεζών και τραπεζικών συναλλαγών μέσω λογισμικών, Επιχειρησιακής Έρευνας, Μόλυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, λογισμικών Λογιστηρίου, ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης Χρηματιστηρίου και Χρηματοοικονομικών κτλ..
• Να μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και το βαθμό τεκμηρίωσης των πορισμάτων των αγγλικών ερευνητικών κειμένων.

Μόρμορη Πελαγία

Γαλλικά ΙV

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 3

1. Κατανόηση κειμένου.
2. εντοπισμός ενδιαφερόντων – πληροφοριών.
3. Κριτικό άρθρο.
4. Έκφραση επιχειρημάτων.
5. Δοκίμιο.
6. Επίσημη Επιστολή.
7. Υποβολή υποψηφιότητας.
8. Διαπραγμάτευση.
9. Υποβολή παραπόνων.
10. Προφορική έκφραση: Κατανόηση εξειδικευμένων συζητήσεων.
11. Προφορική έκφραση: Διαδραστικές ασκήσεις.
12. Προφορική έκφραση: Μονόλογος.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι:
• θα έχουν μια προχωρημένη γνώση (λεξιλογίου, σύνταξης, διατύπωσης κτλ.) της Γαλλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, και θα έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους με βασική ορολογία Πληροφορικής,
• θα μπορούν να χρήση της ορολογίας του επιστημονικού πεδίου τους και να παράγουν κείμενα εξειδικευμένου γραπτού λόγου,
• θα μπορούν να εντοπίζουν πληροφορίες και δεδομένα σε αντίστοιχα επιστημονικά άρθρα και να τα αξιοποιούν ανάλογα στις εργασίες που τους ανατίθενται σε άλλα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους,
• θα συνθέτουν τα στοιχεία που συλλέγουν από τα ξενόγλωσσα επιστημονικά κείμενα,
• θα ελέγχουν και θα αξιολογούν κριτικά τις συλλεχθείσες πληροφορίες για να δομήσουν την επιχειρηματολογία τους, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο,
• θα εστιάζουν με κριτική ματιά στα σημαντικά στοιχεία και θα δομούν αντίστοιχα την επιχειρηματολογία τους,
• θα συντάσσουν κριτικά άρθρα, οργανώνοντας την επιχειρηματολογία τους και καταλήγοντας σε ουσιαστικά συμπεράσματα και νέες προτάσεις,
• θα συνθέτουν υψηλής ποιότητας επίσημες επιστολές, καθώς και άρτια βιογραφικά σημειώματα,
• θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο προβάλλοντας σοβαρά επιχειρήματα στο πλαίσιο και διεθνών διαπραγματεύσεων.

Ζέας 80-82, 4ος όροφος
+302104142176