προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα 8ου εξαμήνου ΠΠΣ

Ασφάλεια Δικτύων

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΔΥΣ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη θεμάτων ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα δικτύων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν οι παρακάτω ενότητες:
1. Εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων.
2. Ασφάλεια Δρομολόγησης.
3. Σχεδιασμός συστημάτων Firewall.
4. Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα (VPN).
5. Ασφάλεια επιπέδου δικτύου (IPSec).
6. Ασφάλεια επιπέδου συνόδου (SSL/TLS).

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να κατανοούν βασικές εννοιών ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα των υπολογιστικών δικτύων με έμφαση στα TCP/IP δίκτυα.
• Να διακρίνουν τα τρωτά σημεία στα συστήματα αυτά.
• Να προβλέπουν τυχόν αδυναμίες και αστοχίες.
• Να αναζητούν και να εφευρίσκουν/ανακαλύπτουν τρόπους επίλυσης/διαχείρισης για την περιστολή των τρωτών σημείων.
• Να σχεδιάζουν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των δεδομένων, νέες τεχνικές/μεθόδους.
• Να προχωρούν σε πρακτική εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας δικτύων, με έμφαση στη χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα.

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΔΥΣ, ΠΣΥ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση του θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου για τη μελέτη και ανάλυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση των εννοιών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και εξετάζεται το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν υπό το πρίσμα πλήθους μελετών περίπτωσης. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την παρουσίαση των θεμελιωδών στοιχείων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, την ανάλυση του ευρύτερου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, τη στρατηγική του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, τη διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, τη διαχείριση των Σχέσεων με τους Πελάτες και, τέλος, την υλοποίηση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Επιχειρείν. Για την καλύτερη εμπέδωση των ανωτέρω εννοιών παρατίθενται μελέτες περιπτώσεων επιχειρηματικών καινοτομιών που εφαρμόζονται από σύγχρονες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο όπως, για παράδειγμα, η περίπτωση της Amazon, του eBay, της Dell κ.λπ. Πιο αναλυτικά, τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μαθήματος είναι τα εξής:
1. Εισαγωγή στο Ψηφιακό Επιχειρείν και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
2. Θεμελιώδη στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
3. Διαχείριση υποδομής Ψηφιακού Επιχειρείν.
4. Ανάλυση και κατανόηση του Ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.
5. Στρατηγική Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
6. Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
7. Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
8. Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες.
9. Διαχείριση Αλλαγών.
10. Ανάλυση και Σχεδιασμός.
11. Υλοποίηση και βελτιστοποίηση υπηρεσιών Ψηφιακού Επιχειρείν.

Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι:
• Θα κατανοούν το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για τη μελέτη και ανάλυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον,
• Θα περιγράφουν τα θεμελιώδη στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
• Θα γνωρίζουν την ανάλυση του ευρύτερου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος,
• Θα εμβαθύνουν στη στρατηγική του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, τη διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ,
• Θα αναπτύσσουν αποτελεσματικές μεθόδους για τη διαχείριση των Σχέσεων με τους Πελάτες,
• Θα σχεδιάζουν νέες και θα εφαρμόζουν τις υπάρχουσες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Επιχειρείν,
• θα παραθέτουν τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Καινοτομίας,
• θα γνωρίζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις επιχειρηματικών καινοτομιών που εφαρμόζονται από διάφορες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Δασακλής Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΔΥΣ, ΠΣΥ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία+ 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

Θεματικές Ενότητες

1. Δικτυοκεντρικός Υπολογισμός (Network Computing)
• Τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού
• Περιήγηση και ανάκτηση πληροφοριών (Discovery), λογισμικό φυλλομετρητών (Browsers) και διακομιστών (Servers)
• Μέσα επικοινωνίας (Communicatrion)
• Ηλεκτρονική συνεργασία (Collaborartion), εργαλεία τηλεσυνεργασίας
• Υποδομές Πληροφορικής

2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
• Συστατικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν
• Υπηρεσίες προς τον καταναλωτή
• Συμπεριφορά Καταναλωτών και έρευνα αγοράς
• Ηλεκτρονικό εμπόριο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο
• Θέματα υλοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν

3. Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές
• Διείσδυση των νέων τεχνολογιών στα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα
• Κινητή υπολογιστική (Mobile Computing, Wireless Computing)
◦ Τεχνολογίες
◦ Υποδομές
◦ Εφαρμογές για την υποστήριξη των πελατών
• Υπολογιστική νέφους (Cloud Computing)
◦ Χαρακτηριστικά και μοντέλα της υπολογιστικής νέφους
◦ Τύποι υπολογιστικού νέφους
◦ Διαμοιρασμός πόρων
◦ Κλιμάκωση-Επέκταση
◦ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υπολογισμού στο νέφος
• Εφαρμογή της κινητής υπολογιστικής και της υπολογιστικής νέφους
• Η πανταχού παρούσα υπολογιστική – Διάχυτος υπολογισμός (Pervasive-Ubiquitous Computing)
◦ Αξιοποίηση ετερογενών συσκευών
◦ Eμπόριο βασισμένο στην τοποθεσία
◦ Κινητό εμπόριο
◦ Έξυπνα σπίτια και έξυπνα σχολεία

4. Κατανεμημένα Συστήματα Βασισμένα σε Κείμενο
• Τι είναι τα κατανεµηµένα συστήµατα
• Ο παγκόσμιος ιστός
◦ Οργάνωση
◦ Χώροι ονομάτων (URI, URN και URL)
• Τύποι εγγράφων στον παγκόσμιο ιστό
• Αρχιτεκτονική και υποδομή του παγκόσμιου ιστού
• Πρωτόκολλο HTTP
◦ Συνδέσεις
◦ Μηνύματα
• Εξυπηρετητές ιστού
◦ Εξυπηρετητής Apache
◦ Αναπαραγωγή και Συσταδοποίηση των εξυπηρετητών ιστού
• Tο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
• Ασφάλεια επικοινωνίας πελάτη-εξυπηρετητή
• Εξυπηρετητές εφαρμογών ιστού

5. Βασικές και Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού και Λειτουργίας στον Παγκόσμιο Ιστό
• Νέες τεχνολογίες στην πλευρά του πελάτη
◦ Γλώσσες σήμανσης HTML και HTML5
◦ Κανόνες μορφοποίησης (CSS)
◦ JavaScript και βιβλιοθήκες JQuery και jQuery Mobile
• Η γλώσσα eXtensible Markup Language (XML)
◦ Document Type Definition (DTD)
◦ Σχήμα XML (XML Schema)
◦ Extensible Stylesheet Language (XSL)
• To πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων JSON
• Ασύγχρονη επικοινωνία (AJAX)
• Άλλες τεχνολογίες
◦ Python
◦ JavaScript βιβλιοθήκες Underscore.js, MooTools και Node.js
◦ Java Applets

6. Διαδικτυακός Προγραμματισμός με Java: Servlets και JSP
• H γλώσσα προγραμματισμού Java
• Java Servlets
◦ Παραδείγματα
◦ Μειονεκτήματα
• Διαχείριση συνεδριών
• Αυθεντικοποίηση μέσω σύνδεσης σε βάση δεδομένων
• Java Server Pages (JSP) και βιβλιοθήκες δομημένης ανάπτυξης εφαρμογών ιστού
• Αρχιτεκτονική Model-View-Controller (MVC)

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογικές τάσεις που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο.
• Να περιγράφουν τον ρόλο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη δικτυακή οικονομία (Networked Economy).
• Να γνωρίζουν τις εφαρμογές που έχουν τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).
• Να γνωρίζουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον δικτυοκεντρικό υπολογισμό (Network Computing).
• Να προσδιορίζουν τις αλλαγές, τις προοπτικές και τους κινδύνους που έχει επιφέρει η ανάπτυξη της κινητής υπολογιστικής, της υπολογιστικής νέφους και του διάχυτου υπολογισμού στα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα και κατ’ επέκταση στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
• Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των υποδομών που απαιτούνται για τη λειτουργία και την προώθηση των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων.
• Να χρησιμοποιούν JavaScript βιβλιοθήκες (π.χ. jQuery, Underscore.js).
• Να υλοποιούν μικροεφαρμογές (Java Applets/Servlets) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java.
• Να δημιουργούν ιστοσελίδες με δυναμικό περιεχόμενο με την τεχνολογία Java Server Pages (JSP).
• Να αξιοποιούν μοντέρνες τεχνικές διαδικτυακού προγραμματισμού, όπως πλαισίων εφαρμογών ιστού (Struts, Spring).
• Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα των υπηρεσιών ιστού, του πρωτοκόλλου SOAP, της περιγραφικής γλώσσας WSDL και του προτύπου UDDI.
• Να δημιουργούν και να συνθέτουν υπηρεσίες ιστού (web services).
• Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τα πλεονεκτήματα και τον τρόπο υλοποίησης της υπηρεσιοστραφούς αρχιτεκτονικής (SOA).
• Να καταγράφουν τις λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτεί η ανάπτυξη ενός δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος και να προτείνουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης που θα υιοθετηθεί.
• Να αξιοποιούν τα εργαλεία και τις τεχνικές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα ώστε να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες διαδικτυακές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

Διοικητική Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΠΣΥ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Βασικά περιεχόμενα μαθήματος:
1. Βασικές Έννοιες και διάκριση μεταξύ έργων και λειτουργιών.
2. Δομές και πλαίσιο ενός έργου πληροφορικής.
3. Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διοίκησης ενός έργου πληροφορικής.
4. Αντικείμενο και Περιβάλλον του έργου.
5. Τεχνικές Χρονοδιαγράμματος έργου.
6. Τεχνικές και μέθοδοι διοίκησης έργων πληροφορικής.
7. Τρόποι εφαρμογής των στρατηγικών αρχών στα έργα.
8. Ανάλυση μελέτης περιπτώσεων (case studies).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:
• Θα γνωρίζουν βασικές έννοιες και θα διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των έργων και των λειτουργιών.
• Θα κατανοούν τις δομές και το πλαίσιο ενός έργου πληροφορικής.
• Θα ταξινομούν τις φάσεις και θα περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της διοίκησης του έργου πληροφορικής.
• Θα ορίζουν το αντικείμενο και θα αναλύουν το περιβάλλον του έργου.
• Θα προσδιορίζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους των έργων πληροφορικής.
• Θα εστιάζουν στους τρόπους εφαρμογής των στρατηγικών αρχών που διατίθενται στη διοίκησης των έργων.
• Θα αξιολογούν και θα επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους τρόπους αυτούς για να καταστήσουν εφικτή την εφαρμογή των στρατηγικών αρχών.

303/ΓΛ126
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142578

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΤΛΕΣ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ECTS: 5

Βασικά περιεχόμενο μαθήματος:
1. Εισαγωγή στις βοηθούμενες από υπολογιστή οδηγίες.
2. Εισαγωγή στα έξυπνα βοηθητικά συστήματα.
3. Μοντέλα για τον χρήστη, με έμφαση στη διάγνωση λαθών.
4. Αναπαράσταση του πεδίου γνώσης διδακτικών εφαρμογών.
5. Γεννήτορας συμβουλών και σύστημα διεπαφής με τον μαθητή.
6. Παρουσίαση προτύπων έξυπνων διδακτικών συστημάτων σε διάφορους τομείς και πολυμέσα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Να περιγράφουν τα λειτουργικά μέρη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού.
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό.
• Να αναγνωρίζουν τις θεωρίες μάθησης.
• Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας με ΤΠΕ.
• Να είναι ενημερωμένοι αναφορικά με το ευρύ φάσμα των διδακτικών εφαρμογών.
• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πρότυπες έξυπνες διδακτικές προσεγγίσεις με λογισμικό.
• Να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ως προς την πληρότητά του.
• Να εντοπίζουν πιθανά λάθη ή ελλείψεις και να επανασχεδιάζουν το λογισμικό.

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

543/ΚΕΚΤ
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142312

Επεξεργασία Σημάτων Φωνής και Ήχου

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: ΤΛΕΣ
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

H Επεξεργασία Σημάτων Φωνής και Ήχου είναι μάθημα της ευρύτερης περιοχής Επεξεργασίας Σήματος, αλλά συνδυάζει επίσης γνώσεις μηχανικής μάθησης, κωδικοποίησης, ψυχοακουστικής και φυσικής μοντελοποίησης, προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές μέθοδοι συμπίεσης και αναγνώρισης ομιλίας και ήχων. Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε δέκα ενότητες και κάθε ενότητα πραγματοποιείται σε μία ή περισσότερες διαλέξεις.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής και Ήχου.
Ενότητα 2: Ανασκόπηση Βασικών Εννοιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος.
Ενότητα 3: Βασικές Έννοιες Παραγωγής Ανθρώπινης Ομιλίας, Ακοή, Μοντέλα Αντίληψης Ακοής, Διάδοση Ήχου εντός της Φωνητικής Οδού.
Ενότητα 4: Μέθοδοι Επεξεργασίας Φωνής και Ήχου στο Πεδίο του Χρόνου.
Ενότητα 5: Φασματικές Αναπαραστάσεις.
Ενότητα 6: Ανάλυση Γραμμικής Πρόβλεψης Σημάτων Φωνής και Ήχου.
Ενότητα 7: Εκτίμηση Παραμέτρων Φωνής και Ήχου.
Ενότητα 8: Ψηφιακή Κωδικοποίηση Σημάτων Φωνής και Ήχου.
Ενότητα 9: Μέθοδοι Σύνθεσης Ομιλίας από Κείμενο και Ήχων γενικότερα.
Ενότητα 10: Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση Ομιλίας, Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας, αναγνώριση ηχητικών συμβάντων.

Με την επιτυχή́ ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
• Να διαθέτει προχωρημένες γνώσεις δειγματοληψίας/εγγραφής σημάτων ομιλίας/ήχου, αντίληψης ήχων και αρχών ψυχοακουστικής, φασματικής ανάλυσης σημάτων ομιλίας/ήχου, κωδικοποίησης/συμπίεσης σημάτων ομιλίας/ήχου και μεθόδων/τεχνικών αναγνώρισης και σύνθεσης σημάτων ομιλίας και ήχου.
• Να αντιλαμβάνεται πώς συνδυάζονται γνώσεις θεωρίας σήματος, ψυχοακουστικής και μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία συστημάτων επεξεργασίας και ανάλυσης ομιλίας/ήχων, όπως συστημάτων βελτίωσης ποιότητας σήματος, συστημάτων συμπίεσης ομιλίας/ήχων και συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας και ηχητικών συμβάντων.
• Να κατέχει τη δεξιότητα να αναλύει προβλήματα πραγματικών δεδομένων (ανοικτής πρόσβασης), στα οποία απαιτείται η σχεδίαση/ανάπτυξη/υλοποίηση συστημάτων επεξεργασίας/ανάλυσης ομιλίας/ήχου, να εκτιμά το εφικτό των προβλημάτων αυτών, να επιλέγει τους κατάλληλους αλγορίθμους/τεχνικές και να προβαίνει στην αποτίμηση και συγκριτική μελέτη των επιδόσεων εναλλακτικών λύσεων.
• Να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τον φόρτο και την πολυπλοκότητα τέτοιων προβλημάτων πραγματικών δεδομένων σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας.
• Να κατέχει προχωρημένες προγραμματιστικές δεξιότητες σε περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Python/MATLAB/GNU Octave για την υλοποίηση αλγορίθμων, τεχνικών και μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης σημάτων φωνής/ήχου.
• Να κατέχει τη δεξιότητα να κατανοεί και να επαναχρησιμοποιεί υφιστάμενες υλοποιήσεις συναρτήσεων ανοιχτού κώδικα, σχετικών με το πεδίο της επεξεργασίας σημάτων φωνής/ήχου, όπως των συναρτήσεων της βιβλιοθήκης librosa.
• Να έχει την ικανότητα να κατανοεί πώς η επεξεργασία σημάτων φωνής/ήχου σχετίζεται με άλλα συναφή πεδία επεξεργασίας σημάτων, όπως αυτό της επεργασίας σημάτων εικόνας και βίντεο.

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

Ευφυείς Πράκτορες

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος:
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας:
ECTS: –

1. Δομή και την λειτουργία ενός ευφυούς πράκτορα μέσα σε ένα περιβάλλον.
2. Αντιδρασιακοί πράκτορες (Reactive Agents) και Βουλητικοί πράκτορες (Deliberative Agents).
3. Ο κύκλος αντιλαμβάνομαι-αποφασίζω-ενεργώ (Sense-Decide-Act).
4. Tο μοντέλο BDI (Belief-Desire-Intention), εύρεση μονοπατιού (path finding), αναπαράσταση ενεργειών (action representation).
5. O σχεδιασμός ενεργειών (plan generation), ο σχεδιασμός ενεργειών, βασισμένος σε κίνητρα και η πυραμίδα του Maslow.
6. Η συναισθηματική υπολογιστική σε ευφυείς πράκτορες.
7. Η ανάπτυξη σχετικών συστημάτων ευφυών πρακτόρων.
8. Οι εφαρμογές στην πλατφόρμα Unity3D.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής :
• κατανοεί σχετικά με την δομή ενός ευφυούς πράκτορα,
• αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά τη λειτουργίας ενός ευφυούς πράκτορα και τους τρόπους επικοινωνίας του με ένα περιβάλλον,
• διακρίνει και εκτιμά πότε είναι απαραίτητος ένας Αντιδρασιακός πράκτορας (Reactive Agent) και πότε Βουλητικός πράκτορας (Deliberative Agent),
• εφαρμόζει τα μοντέλα “αντιλαμβάνομαι-αποφασίζω-ενεργώ” (Sense-Decide-Act), BDI (Belief-Desire-Intention), σε διάφορες περιπτώσεις πρακτόρων,
• αναπτύσσει αλγορίθμους για εύρεση μονοπατιού (path finding), και σχεδιασμό ενεργειών (plan generation),
• αξιολογεί πότε είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί σχεδιασμός ενεργειών βασισμένος σε κίνητρα και συναισθηματική υπολογιστική σε ευφυείς πράκτορες.

Συστήματα ERP/CRM

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Βασικά περιεχόμενα μαθήματος:
1. Βασικές Έννοιες επιχειρησιακών διαδικασιών.
2. Περιγραφή μεθόδων ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων / πληροφοριών.
3. Περιοχές εφαρμογής και μεθοδολογίες ανάπτυξης.
4. Αξιολόγηση εμπορικών συστημάτων ERP.
5. Συστήματα Ολοκλήρωσης Εφαρμογών στις Επιχειρήσεις (αρχιτεκτονικές, τύποι, αξιολόγηση).
6. Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (αρχιτεκτονικές, τύποι, αξιολόγηση).
7. Μελέτες περίπτωσης.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές:
• Θα γνωρίζουν βασικές έννοιες των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
• Θα προσδιορίζουν τις μεθόδους ολοκλήρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης.
• Θα κατανοούν το εύρος των δυνατοτήτων της τεχνολογίας των συστημάτων ERP και CRM.
• Θα αναγνωρίζουν τις μεθοδολογίες εφαρμογής ενός ERP συστήματος σε μία επιχείρηση/οργανισμό.
• Θα αναζητούν δεδομένα και πληροφορίες για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων.
• Θα αναλύουν και θα συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες εκμεταλλευόμενοι τις κατάλληλες, σε κάθε περίσταση, τεχνολογίες.
• Θα αντιπαραβάλλουν και θα αξιολογούν τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με την διαχείριση επιχειρηματικών πόρων.

303/ΓΛ126
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142578

Προηγμένα Θέματα Διαχείρισης Δικτύων και Κινητών Επικοινωνιών

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος:
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας:
ECTS: –

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν πρωτόκολλα διαχείρισης, SNMP, CMIP, το πρότυπο ΤΜΝ, σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης καθώς και θέματα σχετικά με τη ρύθμιση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών αγορών Γι αυτό το περιεχόμενδο του μαθήματος αφορά στα εξής:
1. Θα μελετηθούν έννοιες σχετικές µε το υλικό και το λογισμικό πάνω σε ένα σύγχρονο κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα, ολοκληρωμένες πλατφόρμες διαχείρισης κατανεμημένων εφαρμογών.
2 Θα διασφαλισθεί η εξοικείωση με προηγμένα εργαλεία διαχείρισης ενοποιημένων δικτύων νέας γενιάς – 5G, αρχιτεκτονικές των υπολογιστικών νεφών, καθώς και με τα αναδυόμενα μοντέλα που επεκτείνουν τις δυνατότητές τους.
3. Θα αναλυθούν λειτουργίες δικτύου εικονικοποίησης Virtualization (NFV), δίκτυα που ορίζονται από το λογισμικό (SDN), τεχνικές Virtualization, δίκτυα overlay, ασύρματη εικονικοποίηση, SDN και NFV σε 5G.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
• Κατανοεί τις βασικές αρχές και την αρχιτεκτονική συστημάτων διαχείρισης.
• Γνωρίζει σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης.
• Μοντελοποιεί θέματα εικονικοποίηση δικτύων.
• Αναγνωρίζει τις τεχνικές διαχείρισης κατανεμημένων εφαρμογών και τις επιπτώσεις τους στην απόδοσης των δικτύων, SDN και NFV σε 5G.
• Γνωρίζει τις ολοκληρωμένες πλατφόρμες διαχείρισης κατανεμημένων εφαρμογών.
• Κατανοεί θέματα σχετικά με τη ρύθμιση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών αγορών.
• Σχεδιάζει και λειτουργεί συστήματα.
• Αξιολογεί τη λειτουργία συστημάτων.
• Διαχειρίζεται λάθη και αστοχίες συστημάτων.
• Μαθαίνει να χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία διαχείρισης.
• Αναλύει, μελετά, αξιολογεί και προτείνει ευρείες λύσεις για μια σειρά σεναρίων λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και δικτύων.

Συμβολή του μαθήματος στην κάλυψη των επαγγελματικών απαιτήσεων:
• Οι φοιτητές εισάγονται σε βασικές τεχνολογίες κι αρχιτεκτονικές διαχείρισης συστημάτων.
• Οι φοιτητές εισάγονται σε διάφορα είδη τεχνολογιών και προτύπων των κατανεμημένων συστημάτων και εικονικοποίησης δικτύου.
• Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης και να αξιολογούν τις επιδόσεις τους.

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

Θεματικές Ενότητες

1. Ποιότητα – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Τι είναι η Ποιότητα, ορισμός, σημασία και θεμελιώδεις έννοιες
• Ιστορική εξέλιξη της Ποιότητας
• Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, σημασία και βασικές αρχές
• Μέθοδοι και Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
• Θεωρίες – Μοντέλα Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi κ.ά.
• Bραβεία Ποιότητας – Mοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας

2. Σύστηματα Διασφάλισης Ποιότητας
• Πρότυπα – Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
◦ Οργανισμοί πιστοποίησης (ISO, CEN, ΕΛΟΤ κ.ά.)
◦ Αρχές – Απαιτήσεις Προτύπων
◦ Κατηγορίες και Εξέλιξη Προτύπων
◦ Τα πρότυπα και η εξέλιξη της σειράς ISO 9000 (9001, 9002, 9003, 9004, 9001:2000, 9001:2008, 9001: 2015)
◦ Άλλα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα
• Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής
◦ Πρότυπα ISO/IEC 15504, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC JTC 1
• Εφαρμογές – Μελέτες Περίπτωσης

3. Έλεγχος Ποιότητας
• Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας
• Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Διαδικασιών
• Εργαλεία Ελέγχου
◦ Ιστόγραμμα
◦ Φύλλο Ελέγχου
◦ Διάγραμμα Pareto
◦ Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος
◦ Διάγραμμα Ροής
◦ Διάγραμμα Διασποράς
◦ Διάγραμμα Ελέγχου
• Λοιπά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας
• Έλεγχος Ποιότητας με τη χρήση Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic)
• Ενσωμάτωση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης στον Έλεγχο Ποιότητας

4. Βελτίωση Ποιότητας
• Ανάλυση Δυνατοτήτων Παραγωγικής Διαδικασίας
• Ανάλυση Αστοχίας και Αποτελεσμάτων (FMEA)
• Προγραμματισμός-Σχεδιασμός της Ποιότητας
• Κόστος Ποιότητας
• Μεθοδολογίες Six Sigma (6σ) και Lean Six Sigma (L6σ)

5. Μέτρηση και Ανάλυση της Ικανοποίησης Πελατών
• Εργαλεία Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών
• Μεθοδολογίες KANO, SERVQUAL, MUlticriteria Satisfaction Analysis (MUSA)
• Εφαρμογές – Μελέτες Περίπτωσης
• Ανάπτυξη Ερωτηματολογίων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Περιγράφουν βασικές έννοιες της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης ποιότητας και της διοίκησης ολικής ποιότητας.
• Γνωρίζουν τα μοντέλα διοίκησης ολικής ποιότητας.
• Γνωρίζουν τους φορείς πιστοποίησης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Αναγνωρίζουν ποιο πρότυπο απευθύνεται σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Γνωρίζουν τα σημαντικότερα πρότυπα ISO που αφορούν τα προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
• Προσδιορίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με κάποιο πρότυπο.
• Περιγράφουν τις απαιτήσεις και τα βήματα για την πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
• Χρησιμοποιούν εργαλεία πρόληψης, παρακολούθησης-καταγραφής και ανάλυσης των αιτιών χαμηλής ποιότητας.
• Χρησιμοποιούν τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας.
• Ανιχνεύουν μη ποιοτικές καταστάσεις στις επιχειρηματικές διεργασίες.
• Υπολογίζουν το κόστος των ενεργειών της διοίκησης για τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και το κόστος μη ποιότητας.
• Χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας.
• Αναπτύσσουν ερωτηματολόγια και εφαρμόζουν μεθοδολογίες μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.
• Αναλύουν τα δεδομένα που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες μετρήσεις.
• Προτείνουν αντίστοιχες ενέργειες για τη βελτίωση της επιδιωκόμενης ποιότητας.

Κορωνάκος Γρηγόρης

Τεχνολογίες Blockchain και Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: 4 Θεωρία
ECTS: 5

1. Εισαγωγή στη έννοια των Τεχνολογιών Distributed Ledger.
2. Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain (προέλευση, επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική).
3. Εισαγωγή στα Έξυπνα Συμβόλαια (smart contracts) και σχετικές εφαρμογές τους.
4. Εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain σε καίριους τομείς όπως της υγείας, της οικονομίας, της διακυβέρνησης, της διαχείρισης/ασφάλειας δεδομένων, της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ).
5. Παρουσίαση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Solidity (Ethereum blockchain) και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών

Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές:
• θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής,
• θα διαθέτουν εμπειρία στη χρήση Τεχνολογιών Distributed Ledger για την επίλυση επιλεγμένων επιχειρησιακών προβλημάτων σε επιμέρους τομείς,
• θα είναι ικανοί να περιγράφουν και να αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain (προέλευση, επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική),
• θα μπορούν να εφαρμόσουν τη χρήση Έξυπνων Συμβολαίων (Smart Contracts),
• θα γνωρίζουν εκτενώςς τις σχετικές εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας για την επίλυση πλήθους επιχειρησιακών προβλημάτων σε καίριους τομείς όπως είναι η υγεία, η οικονομία, η διακυβέρνηση, η διαχείριση/ασφάλεια δεδομένων, η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.
• θα εντρυφήσουν στη γλώσσα προγραμματισμού Solidity και θα την αξιοποιούν στη δημιουργία Έξυπνων Συμβολαίων σε Ethereum blockchains καθώς και στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών,
• θα έχουν εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες Τεχνολογίες Distributed Ledger και θα μπορούν να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες κατά περίπτωση μεθοδολογίες επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων,
• θα είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο λογισμικό και να διαχειρίζονται τις διαθέσιμες εφαρμογές επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση της τεχνολογίας blockchain.

Δασακλής Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Β

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: –
ECTS: 5

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση:
Ώρες Διδασκαλίας: –
ECTS: 5

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322