προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παιδαγωγική Επάρκεια

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την από 13/06/2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και την από 27/06/2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφορικά με την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) από Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΔ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το πλήθος των μαθημάτων που κρίνεται ικανοποιητικό για απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι έξι (6), με συνολικό πλήθος διδακτικών μονάδων τις τριάντα (30).
2. Το Τμήμα Πληροφορικής θα προσφέρει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα στο πλαίσιο του ΕΠΣ_ΠΔΕ.
3. Από τα έξι απαιτούμενα μαθήματα, τα δύο (2) είναι υποχρεωτικά μαθήματα με πιστωτικές μονάδες, που όμως δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι είτε όλα επιλογής είτε τρία (3) μαθήματα επιλογής και ένα (1) μάθημα κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα του ΕΠΣ_ΠΔΕ του ΠΠΣ.
4. Το σύνολο των οκτώ (8) μαθημάτων θα αποτελούν το νέο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΕΠΣ_ΠΔΕ), που θα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχιούχων εκείνων που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα ΕΠΣ_ΠΔΕ (2 Υποχρεωτικά και 4 Επιλογής), σύνολο 30 ECTS (6*5).
5. Θα δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα δήλωσης επιπλέον μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο από το 3ο ως και το 8ο ώστε να μην καταστρατηγηθεί η επιλογή μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν και να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα από τα απολύτως απαραίτητα για την απόκτηση πτυχίου, προσθέτοντας τα υπόλοιπα στο παράρτημα διπλώματος.
6. Η επιλογή των μαθημάτων που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό του πτυχίου δεν θα πρέπει να συναρτάται με την πιθανή απόκτηση επάρκειας αλλά να αποφασίζεται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με δήλωση του στη Γραμματεία του Τμήματος στη φάση της ανακήρυξης.
7. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο μάθημα που θα κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος θα είναι η Πτυχιακή Εργασία και πέραν αυτής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε αλλαγής.

Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Παιδαγωγικά5Επιλογής
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Πληροφορική στην Εκπαίδευση5Υποχρεωτικό κορμού για επιτυχή παρακολούθηση
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Επιστημονική Συγγραφή στην Εκπαίδευση5Υποχρεωτικό κορμού για επιτυχή παρακολούθηση
Λογισμικό Διαχείρισης Μάθησης5Επιλογής
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Διδακτική της Πληροφορικής5Επιλογής
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Ηλεκτρονική μάθηση και κοινωνικά δίκτυα5Επιλογής
Αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας5Επιλογής
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές ΜονάδεςΤύπος
Εκπαιδευτικό Λογισμικό 5Κατεύθυνσης ΤΛΕΣ (Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Συστημάτων)